This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Экономічна теорія (посібник)

ВСТУП

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
1. Зародження і еволюція політичної економії
2. Основні напрями сучасної економічної теорії
3. Розвиток економічної думки України
4. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА
1. Предмет і функції економічної теорії
2. Економічні закони і категорії
3. Методи економічної теорії
4. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 3. ОСНОВИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
1. Суспільне виробництво: суть, структура
2. Основні фактори суспільного виробництва
3. Економічні потреби та інтереси
4. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
1. Обмеженість виробничих ресурсів
2. Проблеми організації економіки
3. Економіка та ефективність. Крива виробничих можливостей
4. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 5. ФОРМИ ВЛАСНОСТІ І ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ
1. Відносини власності як основа економічної системи
2. Форми власності в економіці України
3. Особливості роздержавлення і приватизації в Україні
4. Зміст економічної системи. Типи економічних систем
5. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 6. СУТЬ І ГЕНЕЗИС ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
1. Форми суспільного господарства. Товарне виробництво: умови виникнення та характерні риси
2. Товар і його властивості
3. Величина вартості товару
4. Теорії вартості
5. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 7. ГРОШІ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
1. Розвиток форм вартості та виникнення грошей
2. Суть і функції грошей
3. Основні концепції грошей
4. Грошовий обіг і його закони
5. Сучасні зміни в грошовому обігу
6. Суть, причини та наслідки інфляції
7. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 8. РИНОК: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ
1. Виникнення, сущность та функції ринку
2. Структура та види ринку
3. Інфраструктура ринку
4. Особливості становлення ринкових відносин в Україні
5. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 9. ОСНОВИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
1. Економічна природа попиту та пропозиції
2. Механізм ринкового саморегулювання
3. Фактори, що визначають попит та пропозицію
4. Еластичність попиту і пропозиції
5. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 10. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

1. Ринкова конкуренція, її суть, форми та значення у розвитку економіки
2. Монополія: суть, причини виникнення та форми прояву
3. Подолання монополізму і створення умов ради ринкової економіки
4. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 11. ПІДПРИЄМНИЦТВО. НОВІ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1. Сутність підприємництва
2. Формування системи підприємництва в Україні
3. Різноманітність форм підприємницької діяльності
4. Особливості становлення малих підприємств
5. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 12. ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
1. Підприємство як первинна ланка ринкового виробництва. Види підприємств
2. Фонди підприємства та їх кругооборот
3. Витрати виробництва та їх види
4. Дохід підприємства. Прибуток, його призначення, розподіл і перерозподіл
5. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 13. ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
1. Стан, проблеми та особливості сільськогосподарського виробництва
2. Розвиток підприємництва в сільському господарстві
3. Основні напрямки реформування сільського господарства
4. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 14. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
1. Суть і значення менеджменту
2. Сучасні теорії менеджменту
3. Школи практичного менеджменту
4. Види та функції менеджменту
5. Стилі управління
6. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 15. ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ
1. Суть і значення маркетингу
2. Концепції управління маркетингом
3. Особливості міжнародного маркетингу
4. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 16. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ
1. Суспільний продукт
2. Циклічність економічного розвитку та її причини
3. Великі економічні цикли або "довгі хвилі"
4. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 17. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
1. Доходи населення і їх диференціація
2. Рівень життя і бідність
3. Заробітна вознаграждение: суть, форми і системи
4. Соціальна політика держави
5. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 18. ЗАЙНЯТІСТЬ І БЕЗРОБІТТЯ
1. Зайнятість населення і її основні форми
2. Ринок робочої сили
3. Безробіття: суть, причини, види
4. Особливості зайнятості та безробіття в Україні
5. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 19. ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
1. Місце держави в ринковій економіці
2. Методи і форми державного регулювання ринкової економіки
3. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 20. ФІНАНСИ І ФІНАНСОВА СИСТЕМА

1. Суть і функції фінансів
2. Державний бюджет і його структура
3. Податки і податкова система
4. Страхування в умовах ринкової економіки
5. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 21. КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЯ
1. Суть, форми і функції кредиту
2. Становлення і розвиток банківської системи. Діяльність Національного банку України
3. Операції комерційних банків
4. Кредитно-фінансові інститути
5. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 22. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
1. Суть і тенденції розвитку світового господарства
2. Міжнародна торгівля та світовий ринок
3. Міжнародна економічна інтеграція та необхідність включення економіки України в систему світового господарства
4. Економічні аспекти глобальних проблем. Суть глобальних проблем сучасності
5. Сучасні форми прояву та можливості розв'язання глобальних проблем людства
6. Контрольні запитання і завдання

ТЕМА 23. МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА
1. Національні і світова валютні системи
2. Валютні курси і конвертованість валют
3. Валютний ринок і валютні операції
4. Міжнародний кредит і світовий ринок позичкових капіталів
5. Контрольні запитання і завдання