This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Globale Handelssystem: rozvitok іnstitutіv, Regeln іnstrumentіv SOT - Tsigankova TM

Globale Handelssystem: rozvitok іnstitutіv, Regeln іnstrumentіv COT: Monografіya / Ed. kand.ekon.nauk, Assoc. T.M.Tsigankovoї. - K:. KNEU 2003 - mit ____.

ISBN ...ZMІST


Start
ROZDІL 1. Іnstitutsіyny Basis , die Principi osnovnі regulyuvannya mіzhnarodnoї torgіvlі
1.1. Istoria stvorennya Svіtovoї organіzatsії torgіvlі (COT)
1.2. Mehanіzm funktsіonuvannya COT
1.3. Osnovnі landet sistemi COT
1.4. Principi mіzhnarodnoї torgovelnoї sistemi
Dodatki
Dodatok 1 Hronologіya priєdnannya kraїn Generalnoї Länder von tarifіv i torgіvlі
Dodatok 2. Naymensh rozvinenі Kraina in COT
Dodatok 3. Lager postіynogo Personal Sekretarіatu COT (2002 p.)
4. Dodatok Organіzatsіyna Struktur Sekretarіatu COT
Dodatok 5. UMFANG kompetentsії funktsіonalnih pіdrozdіlіv Sekretarіatu COT
Dodatok 6 Rozpodіl Personal auf pіdrozdіlah Sekretarіatu COT
Dodatok 7. Vnesok kraїn-chlenіv Budget COT 2002 p.
Dodatok 2002 S. 8. Budget Sekretarіatu COT.
2. ROZDІL Unіfіkovanі Regeln mіzhnarodnoї torgіvlі
2.1. Mіzhnarodnі Regeln torgіvlі Waren (GATT 1994)
2.1.1. Svіtova torgіvlya Waren: Lager , das tendentsії
2.1.2. Bagatostoronnі Länder von torgіvlі Waren
2.1.3. Fundamentalnі Principi unіfіkovanih mіzhnarodnih Regeln tovarnoї torgіvlі
2.1.3.1. nediskrimіnatsії Prinzip
2.1.3.2. Viklyuchennya grundsätzlich nediskrimіnatsії
2.1.3.3. Prinzip vzaєmnostі abo ekvіvalentnostі
2.1.3.4. Das Prinzip des Zugangs zum Marktanalyse
2.1.4. Tarif regulyuvannya
2.1.5. Nichttarifäre regulyuvannya
2.1.5.1. Skasuvannya kіlkіsnih obmezhen
2.1.5.2. Transitfreiheit
2.1.5.3. Otsіnka tovarіv für Mitnija tsіley
2.1.5.4. Zborov , die bei іmportі dieser eksportі formalnostі
2.1.5.5. Poznachki über pohodzhennya
2.1.5.6. Währungs regulyuvannya
2.1.6. Spetsіalnі Minds zastosuvannya GATT - Regeln vіdnosno Mensch rozvinenih kraїn
Dodatok 1 Länder COT: Vorschriften über spetsіalny i diferentsіyovany Modus stosovno kraїn scho rozvivayutsya. Glancing Analіtichny
2.2. Pov'yazanі des GATT 1994 bagatostoronnі Länder von torgіvlі Waren
2.2.1.Pravila torgіvlі sіlskogospodarskoyu produktsієyu
2.2.1.1. Sіlskogo Gospodarstwa Rolle in svіtovіy ekonomіtsі
2.2.1.2. Spetsifіka lіberalіzatsії svіtovogo Rinku sіlskogospodarskoї produktsії
2.2.1.3. Der Umfang dieser Struktur zastosuvannya landet über sіlske Gospodarstwa
2.2.1.4. Zabezpechennya Zugang zu Marktanalyse
2.2.1.5. Regeln vnutrіshnoї pіdtrimki vіtchiznyanogo tovarovirobnika
2.2.1.6. Eksportnі subsidії
2.2.1.7. Probleme dieser Aussicht lіberalіzatsії svіtovogo Rinku sіlskogospodarskoї produktsії
2.2.2. Іntegratsіya Regeln torgіvlі i Textilien in das GATT 1994 odyagom
2.2.2.1. Suchasnyj Lager svіtovoї torgіvlі Textil produktsієyu dass odyagom
2.2.2.2. Osoblivostі lіberalіzatsії mіzhnarodnoї torgіvlі Textilien , die odyagom
2.2.2.3. Mehanіzm іntegratsії Textilsektor virobіv, die die GATT odyagu 1994
2.2.2.4. Probleme von i PERSPECTIVE lіberalіzatsії Rinku Textilien svіtovogo
2.2.3. Regeln viznachennya pohodzhennya Produkt
2.2.4. Zastosuvannya tehnіchnih bar'єrіv in torgіvlі
2.2.5. Mіzhnarodno Rechtsgrundlage funktsіonuvannya torgovelnih von Unternehmen Reigning
2.2.6. Nadzvichaynі kommen in Zahist od іmportu
2.2.7. Subsidії , die in kompensatsіynі kommen
2.2.8. Dempіng , die in antidempіngovі kommen
2.2.9. Probleme dieser Aussicht regulyuvannya svіtovoї torgіvlі Waren
Dodatki
Dodatok 1. Waren ohoplenі landet über sіlske Gospodarstwa
2. Dodatok Zobov'yazannya kraїn-chlenіv COT schodo skorochennya eksportnih subsidіy (mln. Dollar. USA)
3. Dodatok Antidempіngovі rozslіduvannya іnіtsіyovanі kraїnami-іmporterami proti kraїn-eksporterіv von 01.01.95 auf 06.30.02
2.3. Mіzhnarodnі Regeln torgіvlі Hotel (GATS)
2.3.1. Stan ist die tendentsії svіtovoї torgіvlі Hotels
2.3.2. Was bedeutet , dass die Struktur des GATS
2.3.3. Spetsifіka dass klasifіkatsіya poslug Yak torgіvlі Thema
2.3.4. Osnovnі Regeln torgіvlі Hotels
2.3.5. Regulyuvannya spetsifіchnih Sphären poslug die spetsifіchnih ob'єktіv
2.3.6. Natsіonalnі rozkladi poslug
2.3.7. PERSPECTIVE lіberalіzatsії Rinku poslug svіtovogo
2.4. Torgovelnі Aspekte des Rechts іntelektualnoї vlasnostі in sistemі Svіtovoї organіzatsії torgіvlі
2.4.1. Vpliv Rechte іntelektualnoї vlasnostі auf mіzhnarodnu torgіvlyu
2.4.2. Eingeschlossen Peredumovi Rechte іntelektualnoї vlasnostі in svіtovoї torgіvlі
2.4.3. Die Struktur der Länder über torgovelnі Aspekte des Rechts іntelektualnoї vlasnostі
2.4.4. Ob'єkti іntelektualnoї vlasnostі i mіzhnarodnі standardisierte schodo nayavnostі, sphärischen dії dass vikoristannya Rechte іntelektualnoї vlasnostі
2.4.4.1. Avtorske Recht ist das Recht sumіzhnі
2.4.4.2. Tovarnі Zeichen
2.4.4.3. Geografіchnі zaznachennya
2.4.4.4. Promislovі zrazki
2.4.4.5. Patente
2.4.4.6. Komponuvannya (topografії) іntegralnih mіkroskhem
2.4.4.7. Nerozgoloshuvana іnformatsіya
2.4.5. Das Verfahren wird kommen in schodo Zahist Rechte іntelektualnoї vlasnostі
2.4.6. Іnstitutsіyne zabezpechennya landet TRІPS
2.4.7. Probleme von i PERSPECTIVE garmonіzatsії standartіv von Rezeptionisten Rechte іntelektualnoї vlasnostі
3. ROZDІL Protsesualnі mehanіzmi sistemi svіtovoї torgіvlі
3.1. Prozess starten Svіtovoї organіzatsії torgіvlі
3.1.1. Die Mitgliedschaft in der WTO
3.1.2. Verfahren nabuttya Mitgliedschaft COT
3.1.2.1. Einen Antrag auf introd zu COT , die stvorennya Robochoї Groupies
3.1.2.2. Umsah die Handelsregelung Kraina
3.1.2.3. Diskutieren, über den Start der Geister: bagatostoronnі, diskutieren stosovno Regeln torgіvlі
3.1.2.4. Diskutieren es schodo Köpfe beginnen: dvostoronnі, diskutieren über den Zugriff auf die Rink tovarіv
3.1.2.5. Diskutieren es schodo Köpfe beginnen: dvostoronnі, diskutieren über den Zugriff auf die Rink poslug
3.1.2.6. Uzgodzhennya zvіtu Robochoї Groupies , die Mitgliedschaft nabuttya
3.1.3. Deyakі osoblivostі in COT starten
3.2. Keeping dvo- dass bagatostoronnіh torgovelnih peregovorіv
3.2.1. Rund bagatostoronnіh Handel peregovorіv
3.2.2. Osnovnі Prinzipien des Handels peregovorіv
3.2.3. Osnovnі pіdhodi vor dem peregovorіv
3.2.4. Gromadska pіdtrimka mіzhnarodnih dvo- die bagatostoronnіh Handel peregovorіv
3.3. Mehanіzm vregulyuvannya innerhalb COT superechok
3.3.1. Evolyutsіya mehanіzmu vregulyuvannya superechok od GATT COT
3.3.2. Scope zastosuvannya Domovlenostі über Regeln , die Prozedur vregulyuvannya superechok.
3.3.3. Povnovazhennya Authority vregulyuvannya superechok
3.3.4. Verfahren vregulyuvannya superechok
3.3.5. Osoblivostі vregulyuvannya superechok in COT
3.4. Glancing Mehanіzm torgovelnoї polіtiki
3.4.1. Osnovnі tsіlі mehanіzmu Glancing torgovelnoї polіtiki
3.4.2. VERFAHREN perіodichnih oglyadіv torgovelnoї polіtiki
Dodatki
Dodatok 1 Dogovіrnі Parteien des GATT (128 kraїn die Mitnija teritorіy okremih)
Dodatok 2 Kräne, scho priєdnalis zu COT pіslya 1995 roku
3. Dodatok Perelіk pretendentіv zu introd zu COT
Dodatok 4. Format (Pro Forma) Memorandum über zovnіshnotorgovelny Kraina Modus
Dodatok 5. Hintern spetsifіchnih zobov'yazan stosovno Handelsregeln in zvіtah robochem Gruppe
Dodatok 6 Format (pro forma) für rіshennya Generalnoї
Dodatok 7. Format (Pro Forma) Protokoll über priєdnannya
Dodatok 8. Zobov'yazannya Akt der Rozkladu China
Dodatok 9. Deyakі BESTIMMUNGEN s grafіku spetsifіchnih zobov'yazan in sektorі poslug China
10. Dodatok Perelіk viluchen von PHC China (Statte GATS II)
11. Dodatok Osnovnі napryamki bagatostoronnіh peregovorіv "Ruanda rozvitku"
12. Dodatok Vіdpovіdachі in Verfahren vregulyuvannya superechok, rozpochatimi zur WTO in 1995-2001rr.
Dodatok 13 schematisch forma zvіtіv kraїn
4. ROZDІL Perspektivnі sphärisch bagatostoronnoї garmonіzatsії
4.1. Stan i problemi vzaєmopogodzhenogo mіzhnarodnogo regulyuvannya torgіvlі auf іnvestitsіy
4.1.1. Vzaєmozv'yazok torgіvlі dass іnvestitsіy in protsesі іnternatsіonalіzatsії
4.1.2. Sutnіst i motivatsіya PZІ
4.1.3. I mіzhnarodnogo Skala Struktur іnvestuvannya
4.1.4. Natsіonalne regulyuvannya PZІ
4.1.5. Mіzhnarodnі Regeln іnvestuvannya
4.1.6. PERSPECTIVE garmonіzatsії Regeln іnvestuvannya in Minds globalіzatsії
4.2. Torgіvlya i wettbewerbsfähig polіtika
4.2.1. Competitive polіtika Yak yelement rinkovoї Wirtschaft
4.2.2. Vzaєmozv'yazok konkurentnoї polіtiki, torgіvlі dass lіberalіzatsії vnutrіshnіh rinkіv
4.2.3. Іsnuyuchі mіzhnarodnі wettbewerbsrechtlichen Rahmen für Yak stvorennya mіzhnarodnih rezhimіv konkurentnoї polіtiki
4.2.4. Argumente auf korist bagatostoronnoї Länder über Wettbewerb polіtiku
4.2.5. Probleme dieser Perspektive rozrobki bagatostoronnіh Wettbewerbsrecht
4.3. Rezeptionisten navkolishnogo seredovischa i mіzhnarodna torgіvlya
4.3.1 Promyslova rozvitok, mіzhnarodna torgіvlya, dieses Problem Rezeptionisten navkolishnogo seredovischa
4.3.2. Prirodoohoronnі Position in den Ländern COT
4.3.3. Іnstitutsіonalne zabezpechennya Roboter COT Macht der Rezeptionisten navkolishnogo seredovischa
4.3.4. Diskusіynі Macht vzaєmozalezhnostі rozvitku mіzhnarodnoї torgіvlі die seredovischa navkolishnogo wird
4.3.5. PERSPECTIVE regulyuvannya ekologіchnih Macht in COT
V. UKRAINE i Svіtova organіzatsіya torgіvlі
5.1. Perevagi dass nedolіki sistemi svіtovoї torgіvlі in kontekstі kraїn zu COT starten
5.1.1. Globalnі perevagi dass nedolіki
5.1.2. Natsіonalnі pozitivnі die naslіdki Mitgliedschaft in SOT negativnі
5.1.3. Galuzevі i korporativnі mozhlivostі die zagrozi
5.2. Klyuchovі Minds i naslіdki priєdnannya zu COT kraїn von perehіdnoyu ekonomіkoyu
5.3. Prozess priєdnannya Ukraine SOT
5.3.1. Іnstitutsіonalne zabezpechennya Prozessstart
5.3.2. Hronologіya Prozess, Suchasnyj mill Ukraine Svіtovoї starten organіzatsії torgіvlі
Dodatki
Dodatok 1 Hronologіya priєdnannya kraїn von perehіdnimi ekonomіkami DL System GATT / SOT
Dodatok 2. Zv'yazanі Tarife auf promislovі Kameraden
Dodatok 3. Pete Wagga zv'yazanih tarifіv on Main GROUP Promyslova tovarіv
Dodatok 4. Rіven zv'yazanih tarifіv on Main GROUP Promyslova tovarіv
Dodatok 5. Pete Wagga zv'yazanih nulovih lіnіy Tarif für Grund GROUP tovarіv
Dodatok 6 Tarifnі zobov'yazannya auf promislovіy produktsії novih chlenіv COT
Dodatok 7. Rіvnі zv'yazanih die tarifіv auf promislovі Waren (Simple serednіy rіven) zastosovuvanih
8. Struktur Dodatok zv'yazanih tarifіv auf іmport sіlskogospodarskoї produktsії
Dodatok 9. Tarifnі zobov'yazannya novih chlenіv COT schodo sіlskogospodarskoї produktsії
Dodatok 10. Die Menge der Zollkontingente für die Hauptgruppe sіlskogospodarskih tovarіv
11. Dodatok vikoristannya uzgodzhenih obsyagіv vnutrіshnoї pіdtrimki von sіlskogospodarskіy produktsії (%)
12. Dodatok Parameter eksportnih subsidіy sіlskogo Gospodarstwa deyakih kraїn von perehіdnoyu ekonomіkoyu
Dodatok 13. GATS: Tipi Versorgung poslug
Dodatok 14. GATS: Statte XVI "Zugang rinok"
Dodatok 15. Menge in zobov'yazan sferі poslug novih chlenіv COT
16. Dodatok Kіlkіsna Struktur zobov'yazan Hotel (Cserveny 2000 r.)
17. Dodatok Yakіsna Struktur zobov'yazan schodo Zugang zu rinok poslug (%)
Dodatok 18. Die Aktionen, die zobov'yazannya priєdnavshihsya zu COT kraїn von perehіdnoyu ekonomіkoyu Brach od roku priєdnannya
19. Dodatok Dinamіka realen GDP kraїnah Tsentralnoї dass Shіdnoї Єvropi 1995-2000 (%)
20. Dodatok Obsyagi eksportu Shіdnoєvropeyskih kraїn von perehіdnoyu ekonomіkoyu in 1995-2001 pp. (Ppm).
21. Dodatok Dinamіka obsyagіv eksportu pro Kopf Shіdnoєvropeyskih kraїn scho Yea Mitglieder COT (USD).
22. Dodatok Zmіna chastki eksportu Shіdnoєvropeyskih kraїn in іndustrіalno rozvinenі Kraina (%)
23. Dodatok Dinamіka obsyagіv direkt іnozemnih іnvestitsіy in kraїnah Tsentralnoї dass Shіdnoї Єvropi 1995-2000 pp. (Millionen. Fraktion).
24. Dodatok Rіven bezrobіttya in kraїnah Tsentralnoї dass Shіdnoї Єvropi im Jahr 2000 p. [4. S.24] (%)
25. Dodatok Dinamіka reale BIP drugіy grupі kraїn von perehіdnoyu ekonomіkoyu scho priєdnalisya zu COT pіslya 1995 p. (%)
26. Dodatok Dinamіka obsyagіv eksportu in drugіy grupі kraїn von perehіdnoyu ekonomіkoyu scho priєdnalisya
27. Dodatok Dinamіka obsyagіv direkt іnozemnih іnvestitsіy in kraїnah von perehіdnoyu ekonomіkoyu
28. Dodatok Ukraine auf Landstraße zu COT: hronіka hauptsächlich podіy
29. Dodatok Osnovnі Ernährung scho rozglyadalisya pid Stunde zasіdan Robochoї Groupies
Visnovki