This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Mіzhnarodny Management - Pantschenko Je G.

UDC 339,9

Pantschenko Je G. Mіzhnarodny Management: Die Lehre posіbnik. - Kiew, KNEU Vidavnitstvo, 1996-1978.

Rozglyadayutsya ekonomіchnі Basis seredovische i mіzhnarodnogo System-Management. Besonders uwagi pridіlena spetsifіchnim Merkmale des Haupt funktsіy Management in mіzhnarodnih korporatsіyah: strategіchnomu i Inline planuvannyu, priynyattі rіshen, organіzatsії mіzhnarodnih operatsіy, ukomplektuvannyu shtatіv zarubіzhnih vіddіlen, motivatsії, kerіvnitstvu, Kontrolle. Pokazanі osoblivostі zdіysnennya funktsіy Führungsstil upravlіnnya i in rіznih kraїnah. Digit uwagi pridіlena porіvnyalnomu analіzu amerikanskogo, zahіdnoєvropeyskogo i yaponskogo Management, uchastі zhіnok rіznih kraїn in upravlіnnі transnatsіonalnimi korporatsіyami. Pokazanі PERSPECTIVE rozvitku mіzhnarodnogo Management. Imposed Test іz mіzhnarodnogo spіlkuvannya i Fall.

Posіbnik rekomenduєtsya für studentіv magіsterskoї PROGRAM "Upravlіnnya mіzhnarodnim bіznesom" und takozh studentіv vischih der Lehre zakladіv i fakultetіv bei vivchennі mіzhnarodnih ekonomіchnih vіdnosin.

Rezensent: DG Luk'yanenko - Cand. EKON. Sciences, Associate Professor



ZMІST


THEMA 1. GLOBALІZATSІYA UC BASIS MІZHNARODNOGO BІZNESU
1.1.Sut i Faktorisierung globalіzatsії
1.2. Іnternatsіonalіzatsіya bіznesu i - Management
1.3. Shlyakhov i obmezhennya іnternatsіonalіzatsії bіznesu i - Management
THEMA 2. DIE ESSENZ MІZHNARODNOGO BІZNESU die ich MANAGEMENT
2.1. Osnovnі tsіlі mіzhnarodnogo bіznesu
2.2. Osnovnі FORMS mіzhnarodnogo bіznesu
THEMA 3. ZAGALNA KENNZEICHEN MІZHNARODNOGO BІZNESU die I MANAGEMENT
3.1. Seredovische mіzhnarodnogo bіznesu
3.2. Zdatnіst menedzherіv bіznesu i Metodi їh viznachennya mіzhnarodnogo
3.3. Osoblivostі hauptsächlich funktsіy mіzhnarodnogo Management
THEMA 4: DOSVІD ORGANІZATSІЇ Management in RІZNIH KRAЇNAH
4.1. Natsіonalnі Schule I dosvіd Management in rіznih kraїnah
4.2. Porіvnyalny analіz amerikanskogo i yaponskogo Management
4.3. Kultur seredovische mіzhnarodnogo Management.
THEMA 5: STRATEGІYA die ich PLANUVANNYA In SISTEMІ MІZHNARODNOGO MANAGEMENT
5.1. Das Wesen der i osnovnі Elements mіzhnarodnih strategіy
5.2. Strategіchnі orієntatsії mіzhnarodnih korporatsіy
5.3. Osnovnі Tipi mіzhnarodnih strategіy
5.4. Strategіya global rozmіschennya virobnitstva
5.5.Strategіya i organіzatsіya іmportu
5.6. Strategіya i organіzatsіya eksportu
5.7. Osoblivostі planuvannya in transnatsіonalnih korporatsіyah
THEMA 6: Annahme UPRAVLІNSKIH RІSHEN In MІZHNARODNOMU MENEDZHMENTІ:
6.1. Osoblivostі Annahme rіshen in mіzhnarodnomu menedzhmentі
6.2. Polіtichnі Riziki in priynyattі upravlіnskih rіshen
THEMA 7: ORGANІZATSІYA MІZHNARODNIH DІLOVIH OPERATSІY
7.1. Die Rolle organіzatsіynogo Faktor in mіzhnarodnomu menedzhmentі
7.2. Organіzatsіyna Struktur mіzhnarodnih korporatsіy
7.3. Organіzatsіyna charakteristischen transnatsіonalnih kompanіy
THEMA 8: UPRAVLІNNYA LYUDSKIMI RESOURCES MІZHNARODNIH ORGANІZATSІYAH:
8.1. Osoblivostі upravlіnnya lyudskimi Ressourcen transnatsіonalnih korporatsіyah
THEMA 9. In KOMUNІKATSІЇ MІZHNARODNOMU BІZNESІ
9.1. Natur mіzhnarodnih komunіkatsіy
9.2. Osnovnі Tipi mіzhnarodnih komunіkatsіy Zovnіshnі mіzhnarodnі komunіkatsії
9.3. Pіdvischennya efektivnostі mіzhnarodnih komunіkatsіy
THEMA 10. KERІVNITSTVO haben MІZHNARODNOMU BІZNESІ
10.1. Osoblivostі kerіvnitstva mіzhnarodnimi korporatsіyami
10.2. Prozess selektsії menedzherіv in transnatsіonalnih korporatsіyah
10.3. Osnovnі modelі kerіvnitstva mіzhnarodnim bіznesom
THEMA 11. Kontrolle von I ZVІTNІST haben MІZHNARODNOMU MENEDZHMENTІ
11.1. Osoblivostі Kontrolle in mіzhnarodnomu seredovischі
11.2. Osnovnі Tipi Kontrolle in MNCS
11.3. Osoblivostі Kontrolle in rіznih mіzhnarodnih korporatsіyah US Korporatsії
11.4. Vimіryuvannya vikonannya
THEMA 12. Die Aussicht auf MІZHNARODNOGO MANAGEMENT
12.1. Yetik i sotsіalna vіdpovіdalnіst mіzhnarodnogo Management
12.2. Zhіnki in mіzhnarodnomu menedzhmentі
12.3. Zukunft der Management - mіzhnarodnogo