This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Polіtichna ekonomіya - Bєlyaєv OO

POLІTICHNA EKONOMІYA

Bєlyaєv O., S. A. Bebelo

B 44 Polіtichna ekonomіya: Navch. posіbnik. - K:. KNEU, 2001. - 328 p.

ISBN 966-574--244-2

Die Lehre posіbnik pіdgotovleny dosvіdchenimi vikladachami KNEU OO Bєlyaєvim (jene, 1-6, 8, 10, 15, 17) i A. S. Bebelo (von 7, 9, 11-14, 16, 18-20). Vіn rozrahovany auf vikladachіv, aspіrantіv, studentіv vischih ekonomіchnih Die Lehre zakladіv i vіdpovіdaє programі, Yak für vuzіv empfohlen.

Posіbnik Mauger Buti tsіkavim i korisnim usіm, HTO Got Namir zasvoїti vihіdnі theoretische metodologіchnі Ambush suchasnoї ekonomіchnoї Wissenschaft zu mehanіzm funktsіonuvannya perehіdnoї ukraїnskoї Economy.ZMІST


PEREDMOVA
Thema 1 I gegenständliche Verfahren POLІTICHNOЇ EKONOMІЇ
§ 1.Zarodzhennya i rozvitok polіtichnoї ekonomії
§ 2. Gegenstand polіtichnoї ekonomії
§ 3. i Metodi funktsії polіtichnoї ekonomії
Rozdіl die ich Zagalnі Ambush ekonomіchnogo rozvitku
Thema 2 EKONOMІCHNІ erfordern die ich VIROBNICHІ MOZHLIVOSTІ SUSPІLSTVA. EKONOMІCHNІ Interessen
§ 1. Suspіlne virobnitstvo dass Yogo osnovnі chinniki. Produkt virobnitstva
§ 2. Stadії Ruhu suspіlnogo Produkt
§ 3. Ekonomіchnі erfordern suspіlstva: sutnіst i klasifіkatsіya. Ekonomіchnі Interessen
Thema 3 Ekonomichna SYSTEM SUSPІLSTVA
§ 1. Ekonomichna System: vlastivostі, Struktur, modelі
§ 2. Das System ekonomіchnih zakonіv. Mehanіzm dії dass vikoristannya ekonomіchnih zakonіv
§ 3. Kriterії іstorichnih etapіv ekonomіchnogo rozvitku
Thema 4 VІDNOSINI VLASNOSTІ
§ 1. Vlasnіst dass її ekonomіchny zmіst
§ 2. vlasnostі Struktur. Rіznomanіttya Formen vlasnostі in rinkovіy ekonomіtsі
Betreff 5 Form ORGANІZATSІЇSUSPІLNOGO virobnitstva
§ 1. Einfache i rozvinuta Form der Waren virobnitstva: zagalnі RISS th osoblivostі
§ 2. Dieses Produkt i Yogo vlastivostі. Wert: alternativnі teorії. Dvoїsty Charakter pratsі, vtіlenіy in tovarі
§ 3. Form vartostі
§ 4. Das Gesetz vartostі i Yogo rolu rozvitku Ware virobnitstva
Thema 6 GROSHІ
§ 1. Sutnіst i funktsії Pennies
§ 2. Zakoni trumpery obіgu. Іnflyatsіya
§ 3. Evolyutsіya Pennies
Thema 7. vitrati virobnitstva die ich Prybutok
§ 1. Sutnіst, zmіst i Vidi vitrat virobnitstva
§ 2. Klasifіkatsіya vitrat virobnitstva
§ 3. Prybutok Yak Ekonomichna kategorіya: sutnіst, Vidi, rozpodіl
Rozdіl 2 Zagalnі Fundamentals Marktanalyse
Thema 8. rinok: SUTNІST, FUNKTSІЇ TA Minds FUNKTSІONUVANNYA
§ 1. Sutnіst i Marktanalyse funktsії. Tipi rinkіv
§ 2. Struktur rinku.Mehanіzm samoregulyuvannya Marktanalyse
§ 3. Infrastruktur Marktanalyse. Modelі Marktanalyse
Rozdіl 3 Sub'єkti rinkovoї Economy
Betreff 9 DOMOGOSPODARSTVA In SISTEMІ EKONOMІCHNOGO KRUGOOBІGU
§ 1. Domashnє gospodarstvoyak sub'єkt ekonomіchnih vіdnosin
§ 2. Domashnє Gospodarstwa haben rinkovіy sistemі
§ 3. Sіmeyny Budget: dohodіv Struktur , die vikoristannya їh
Thema 10 PІDPRIЄMNITSTVO die ich PІDPRIЄMSTVO
§ 1. Sotsіalno-ekonomіchnaharakteristika pіdpriєmnitstva
§ 2. Der Haupt Yak Pіdpriєmstvo strukturnaodinitsya pіdpriєmnitskoї dіyalnostі
§ 3. Organіzatsіyno-ekonomіchnі FORMS pіdpriєmstva
Thema 11 KAPІTAL die ich Naiman Prace
§ 1. Sotsіalno-ekonomіchny zmіst der Kategorie "kapіtal" .Alternativnі teorії kapіtalu
§ 2. Trudovі vіdnosini: sutnіst Struktur , die harakternі RISS bei suchasnіy ekonomіchnіy sistemі їh
§ 3. Zarobіtna Gebühr: sutnіst bildet , dass organіzatsіya
Betreff 12 AKTSІONERNІ TOVARISTVATA AKTSІONERNY KAPІTAL
§ 1. Aktsіonernі tovaristva: Genesis, zmіst, evolyutsіya
§ 2. Das Wesen dieser Form aktsіonernogo kapіtalu Yogo viyavu
§ 3. Papier die Tsіnnі: das Wesen, die Rolle osnovnі vidi.Problemi aktsіonuvannya in perehіdnіy ekonomіtsі
Rozdіl 4 Ekonomіchne zrostannya i sotsіalno-ekonomіchny Progression
Betreff Formular 13 suspіlnogo Produkt in protsesі vіdtvorennya. Rozpodіl natsіonalnogo Einkommen
§ 1. Zmіst suspіlnogo vіdtvorennya i sukupny suspіlny Produkt
§ 2. Das System natsіonalnih rahunkіv dass її osnovnі makroekonomіchnі pokazniki
§ 3. Natsіonalny dohіd i yogo Rolle in suspіlnomu vіdtvorennі
§ 4. Natsіonalne bagatstvo: zmіst Struktur
Betreff 14 EKONOMІCHNE ZROSTANNYA TA Yogo CHINNIKI. EKONOMІCHNІ Zyklus
§ 1. Zmіst i tipi ekonomіchnogo zrostannya. Nagromadzhennya die іnvestitsії, їh Rolle in ekonomіchnomu zrostannі
§ 2. Fabrik ekonomіchnogo zrostannya. Vpliv STR auf ekonomіchny rozvitok
§ 3. Teorії i modelі ekonomіchnogo zrostannya
§ 4. Ekonomіchnі Zyklen: sutnіst, Vidi. Ekonomіchnі Creasy
Betreff 15 GOSPODARSKY MEHANІZM haben SISTEMІ REGULYUVANNYA SUSPІLNOGO virobnitstva
§ 1. Gospodarsky mehanіzm: sutnіst, Charakter, funktsіonuvannya
§ 2. Struktur mehanіzmu gospodaryuvannya
§ 3. Regulyuvannya Economy Yak Basic Element gospodarskogo mehanіzmu
Rozdіl 5 formuvannya i rozvitok Suchasnyj sotsіalno-ekonomіchnih vіdnosin
Betreff 16 ZMІSHANA Ekonomichna System. POWER - TA ЇЇ FUNKTSІЇ haben ROZVINUTІY EKONOMІTSІ
§ 1. Ambush Theoretizität analіzu zmіshanoї ekonomіchnoї sistemi
§ 2. i Funktsії Rolle der Kräfte in zmіshanіy ekonomіtsі
§ 3. Kontseptsії Staats regulyuvannya Wirtschaft , die evolyutsіya їh
Betreff 17 SOTSІALІSTICHNA Ekonomichna System , das ЇЇ EVOLYUTSІYA
§ 1. Sotsіalіstichna іdeya dass osnovnі Etap її rozvitku
§ 2. Osnovnі RISS ekonomіchnoї strukturiderzhavnogo sotsіalіzmu
§ 3. Die systemische Krise sotsіalіzmuі Roads Ahead reformuvannya suspіlstva
Betreff 18 ZAKONOMІRNOSTІ TA OSOBLIVOSTІ PEREHІDNOЇ Economy
§ 1. Perehіdna ekonomіka: sutnіst, neobhіdnіst i harakternі RISS
§ 2. Kontseptsії dass golovnі zavdannya perehіdnoї Wirtschaft
§ 3. Osnovnі zakonomіrnostі perehіdnogo perіodu
Rozdіl 6 Svіtove Gospodarstwa i mіzhnarodnі ekonomіchnі vіdnosin
Betreff 19 SVІTOVE Gospodarstwa
§ 1. Ob'єktivnі Minds stanovlennyata rozvitku svіtovogo Gospodarstwa
§ 2. Mіzhnarodny podіl pratsі - materіalna Basis svіtovogo Gospodarstwa
§ 3. Mіzhnarodna Ekonomichna іntegratsіya
Thema 20 FORMS MІZHNARODNIH EKONOMІCHNIH VІDNOSIN
§ 1. Svіtogospodarskі zv'yazki: sutnіst i FORMS
§ 2. Monetäre und Mіzhnarodna fіnansova System , das Infrastruktur її
§ 3. Ekonomіchnі Aspekte der globalen Fragen