This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Podatkovih polіtika - Litvinenko YV

YV Litvinenko

podatkovih POLІTIKA

Empfohlen Mіnіsterstvom osvіti i Wissenschaft der Ukraine Yak posіbnik für die Lehre Die Lehre studentіv vischih zakladіv

L64 podatkovih polіtika: Navch. posіb. - K:. AIDP, 2003. - 224 S.: іl. - Bіblіogr: p.. 219-221.

ISBN 966-608-268-3

In posіbniku vikladeno teoretichnі die Fundamentals podatkovoї polіtiki metodichnі, Grundsätze opodatkuvannya, sutnіst i podatkovih Managementstruktur, das System Principi її stvorennya podatkovoї, die in Ukraїnі osoblivostі. Okremo rozglyanuto Versorgung über Werte podatkіv in stimulyuvannі іnvestitsіynih protsesіv in derzhavі.

Für studentіv, magіstrantіv, aspіrantіv ekonomіchnih dass Yurydychna spetsіalnostey vischih Die Lehre zakladіv, kerіvnikіv dass fahіvtsіv usіh rіvnіv i pіdpriєmtsіv.

BBK 65,9 (4UKR) 261,4ZMІST


Start
Rozdіl 1. Suchasnyj podatkovih POLІTIKA Kräfte. ІSTORICHNY ASPECT ЇЇ rozvitku
1.1. Podatkovih polіtika Makro-ta mіkroekonomіchnomu rіvnyah, її sutnіst dass Principi rozrobki
1.2. Іstorichny Aspekt rozvitku podatkovoї polіtiki Kräfte
1.3. Teorіya podatkіv dass її іstorichny rozvitok
1.4. Osoblivostі rozvitku podatkovoї teorії in Russie ist die Ukraїnі
1.5. Teorіya perekladannya podatkіv , die Lage in zagalnіy podatkovіy polіtitsі її
2. Rozdіl KONTSEPTUALNІ TA METODOLOGІCHNІ Basissystem podatkovih MANAGEMENT
2.1. Teoretichnі podatkovih Management Grundlagen
Rozrobka zagalnoї polіtiki opodatkuvannya für pіdpriєmstva
2.2. System іnformatsіynogo zabezpechennya podatkovih Management
3. Rozdіl METODOLOGІCHNІ Basics FUNKTSІONUVANNYA podatkovih MANAGEMENT
3.1. Analіz dass Yogo Lage in sistemі formuvannya podatkovih Management
viznachennya rezervіv
3.2. Planuvannya podatkovih platezhіv
3.3. Das System ist das Management podatkovih Kontrollmethoden
3.4. Podatkovih regulyuvannya in sistemі podatkovih Management
Die Behörden fuhren upravlіnnya
4. SYSTEM Rozdіl OPODATKUVANNYA TA ЇЇ SKLADOVІ
4.1. Teoretichnі metodichnі ist die Grundlage des Systems opodatkuvannya
4.2. Podatki, їh funktsії dass Vidi
4.3. Podatkovih richtig , dass Yogo skladovі
4.4. Die Reihenfolge der i ist in der Lage Splat podatkіv
Rozdіl 5.PODATKOVA POLІTIKA ІNOZEMNIH Kräfte , die ЇЇ OSOBLIVOSTІ
5.1. Podatkovih polіtika іnozemnih Kräfte
5.2. Osoblivostі Splat podatkіv in іnshih kraїnah svitu
6. Rozdіl podatki Yak ZASІB STIMULYUVANNYA ІNVESTITSІYNOЇ DІYALNOSTІ PІDPRIЄMSTVA
6.1. Rozvitok іnvestitsіynih protsesіv in svіtі im Jahrhundert XX.
6.2. Podatkovih polіtika rіznih Befugnisse stimulyuvannі іnvestitsіy
6.3. Unіfіkatsіya protsesіv opodatkuvannya іnvestitsіy auf mіzhnarodnomu rіvnі
Teig
OSNOVNІ TERMІNI TA PONYATTYA
LIST VIKORISTANOЇ TA REKOMENDOVANOЇ LІTERATURI