This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Planen rahunkіv buhgalterskogo oblіku

PLAN RAHUNKІV BUHGALTERSKOGO OBLІKU aktivіv, kapіtalu, zobov'yazan i gospodarskih operatsіy von Unternehmen i organіzatsіy

Іnstruktsіya über zastosuvannya-Plan rahunkіv buhgalterskogo oblіku aktivіv, kapіtalu, zobov'yazan i operatsіy von Unternehmen gospodarskih i organіzatsіyZMІST


PLAN RAHUNKІV BUHGALTERSKOGO OBLІKU aktivіv, kapіtalu, zobov'yazan i gospodarskih operatsіy von Unternehmen i organіzatsіy
Іnstruktsіya über zastosuvannya - Plan rahunkіv buhgalterskogo oblіku aktivіv, kapіtalu, zobov'yazan i operatsіy von Unternehmen gospodarskih i organіzatsіy
I. Zagalnі BESTIMMUNGEN
1. Klas Neoborotnі Vermögenswerte
Rakhunok 10 "Osnovnі zasobi"
Rakhunok 11 "INSHI neoborotnі materіalnі Vermögenswerte"
Rakhunok 12 "Nematerіalnі Vermögenswerte"
Rakhunok 13 "nicht verhandelbar instal lment aktivіv"
Rakhunok 14 "Dovgostrokovі fіnansovі іnvestitsії"
Rakhunok 15 "Kapіtalnі іnvestitsії"
Rakhunok 16 "Dovgostrokova debіtorska zaborgovanіst"
Rakhunok 17 "Vіdstrochenі podatkovі Vermögenswerte"
Rakhunok 18 "INSHI neoborotnі Vermögenswerte"
Rakhunok 19 "negative gudvіl"
Klas 2. Reserven
Rakhunok 20 "Virobnichі Reserven"
Rakhunok 21 "Tvarini auf viroschuvannі die vіdgodіvlі"
Rakhunok 22 „Malotsіnnі shvidkoznoshuvanі ist das Thema“
Rakhunok 23 "Virobnitstvo"
Rakhunok 24 "Marriage virobnitstvі"
Rakhunok 25 "Napіvfabrikati"
Rakhunok 26 "Ready Produkciya"
Rakhunok 27 "Produkciya sіlskogospodarskogo virobnitstva"
Rakhunok 28 "Waren"
Klas 3. Costa, rozrahunki dass INSHI Vermögenswerte
Rakhunok 30 "Casa"
Rakhunok 31 "Rahunki Banken"
Rakhunok 33 "INSHI Costa"
Rakhunok 34 "Korotkostrokovі vekselі oderzhanі"
Rakhunok 35 "Potochnі fіnansovі іnvestitsії"
Rakhunok 36 "Rozrahunki von pokuptsyami die zamovnikami"
Rakhunok 37 "Rozrahunki von rіznimi debіtorami"
Rakhunok 38 "Reserve sumnіvnih borgіv"
Rakhunok 39 "vitrati maybutnіh perіodіv"
Klas 4. Vlasnyi kapіtal dass zabezpechennya zobov'yazan
Rakhunok 40 "gesetzlicher kapіtal"
Rakhunok 41 "Payovy kapіtal"
Rakhunok 42 "Dodatkovy kapіtal"
Rakhunok 43 "Backing kapіtal"
Rakhunok 44 "Nerozpodіlenі pributki (nepokritі zbitki)"
Rakhunok 45 "Vilucheny kapіtal"
Rakhunok 46 "unbezahlter kapіtal"
Rakhunok 47 "zabezpechennya maybutnіh vitrat i platezhіv"
Rakhunok 48 "Tsіlove fіnansuvannya i tsіlovі nadhodzhennya"
Rakhunok 49 "Strahovі Reserven"
5. Klas Dovgostrokovі zobov'yazannya
Rakhunok 50 "Dovgostrokovі poziki"
Rakhunok 51 "Dovgostrokovі vekselі vidanі"
Rakhunok 52 "Dovgostrokovі zobov'yazannya für oblіgatsіyami"
Rakhunok 53 "Dovgostrokovі zobov'yazannya von Orenda"
Rakhunok 54 "Vіdstrochenі podatkovі zobov'yazannya"
Rakhunok 55 "INSHI dovgostrokovі zobov'yazannya"
Klas 6. Potochnі zobov'yazannya
Rakhunok 60 "Korotkostrokovі poziki"
Rakhunok 61 "in-line zaborgovanіst für dovgostrokovimi zobov'yazannyami"
Rakhunok 62 "Korotkostrokovі vekselі vidanі"
Rakhunok 63 "Rozrahunki von postachalnikami die pіdryadnikami"
Rakhunok 64 "Rozrahunki für podatkami ten Raten"
Rakhunok 65 "Rozrahunki für strahuvannyam"
Rakhunok 66 ‚s Pay Rozrahunki pratsі"
Rakhunok 67 "Rozrahunki von uchasnikami"
Rakhunok 68 "Rozrahunki für іnshimi operatsіyami"
Rakhunok 69 "Income maybutnіh perіodіv"
7. Klas Einkommen i Ergebnisse dіyalnostі
Rakhunok 70 "Income od realіzatsії"
Rakhunok 71 "Inshyj operatsіyny dohіd"
Rakhunok 72 "Dohіd od uchastі in kapіtalі"
Rakhunok 73 "INSHI fіnansovі Einkommen"
Rakhunok 74 "INSHI Einkommen"
Rakhunok 75 "Nadzvichaynі Einkommen"
Rakhunok 76 "Strahovі platezhі"
Rakhunok 79 "Fіnansovі Ergebnis"
Klas 8. Einige der Elemente der vitrati
Rakhunok 80 "Materіalnі vitrati"
Rakhunok 81 "vitrati auf pratsі Zahlung"
Rakhunok 82 "Vіdrahuvannya sotsіalnі kommen in"
Rakhunok 83 "Abwertung"
Rakhunok 84 "INSHI operatsіynі vitrati"
Rakhunok 85 "INSHI Kosten"
9. Klas vitrati dіyalnostі
Rakhunok 90 "Sobіvartіst realіzatsії"
Rakhunok 91 "Zagalnovirobnichі vitrati"
Rakhunok 92 "Admіnіstrativnі vitrati"
Rakhunok 93 "vitrati auf zbut"
Rakhunok 94 "INSHI vitrati operatsіynoї dіyalnostі"
Rakhunok 95 "Fіnansovі vitrati"
Rakhunok 96 "Vtrati od uchastі in kapіtalі"
Rakhunok 97 "INSHI vitrati"
Rakhunok 98 "Podatki auf Prybutok"
Rakhunok 99 "Nadzvichaynі vitrati"
Klasse 0. Pozabalansovі rahunki
Rakhunok 01 "Orendovanі neoborotnі Vermögenswerte"
Rakhunok 02 "Vermögen auf vіdpovіdalnomu zberіgannі"
Rakhunok 03 "Kontraktnі zobov'yazannya"
Rakhunok 04 "Neperedbachenі Vermögen th zobov'yazannya"
Rakhunok 05 "Garantії dass zabezpechennya nadanі"
Rakhunok 06 "Garantії die zabezpechennya otrimanі"
Rakhunok 07 "Spisanі Vermögenswerte"
Rakhunok 08 "Briefkopf Suvorov oblіku"