This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Planen Sie rahunkіv Buchhaltungsbereich

PLAN RAKHUNKIV ACCOUNTING OBLIKU aktiv, Kapital, Kropf und Regierungsoperationen

Aboutnstruktsіya about zastosuvannya Plan rahunkіv Buchhaltungsbereich aktiv, Kapital, goats'yaz gopodarskikh operatsіy pdpriєmstv i organіzatsіyZMIST


PLAN RAKHUNKIV ACCOUNTING OBLIKU aktiv, Kapital, Kropf und Regierungsoperationen
Aboutnstruktsіya über zastosuvannya Plan von Rakhunkіv Rechnungswesen aktiv, Kapital, Kropf und Regierungsoperationen
I. Wesentliche Bestimmungen
Klas 1. Nicht handelbare Vermögenswerte
Rakhunok 10 "Basics"
Rakhunok 11 "Іnshі neobotornі materіalnі active"
Rakhunok 12 "Immaterielle Vermögenswerte"
Rachunok 13 "Unvoort Actives"
Rakhunok 14 "Dovgostrokovі Finanzinstitutionen investieren"
Rakhunok 15 "Kapitalanlagen"
Rakhunok 16 "Dovgostrokov Debitorenverhandlungen"
Rakhunok 17 "Vodstrochenі podatkovі active"
Rakhunok 18 "negotinshi nicht verhandelbares Vermögen"
Rahunok 19 "Negativer Goodwill"
Klas 2. Stock up
Rahunok 20 "Virobnіі reserve"
Rakhunok 21 "Tvarini on viroshuvannі that vіdgodіvlі"
Rakhunok 22 "Malots_nnі dass shvidkoznoshnuvan_ Themen"
Rahunok 23 "Virobnitstvo"
Rakhunok 24 "Ehe bei virobnitstvі"
Rakhunok 25 "Napіvfabrikati"
Rakhunok 26 "Fertigprodukte"
Rakhunok 27 "Produkte aus Seide und Vibroma"
Rahunok 28 "Tovari"
Klas 3. Koshti, rosrahunki, die Vermögenswerte inshі
Rahunok 30 "Kasa"
Rahunok 31 "Rakhunki in Banken"
Rahunok 33 "Inshi Kosti"
Rakhunok 34 "Korotkostrokovі Rechnungen obedanі"
Rakhunok 35 "Finanzinvestitionen"
Rahunok 36 "Rosrakhunki mit Käufen, die Abgeordnete"
Rakhunok 37 "Rozrakhunki mit verschiedenen Schuldnern"
Rakhunok 38 "Reserve Summіvnih borgіv"
Rakhunok 39 "Vitrati Maybutnih perіodіv"
Klas 4. Vlasniy kapіtal ta zaobovnya zyob'yazan
Rakhunok 40 "Statutny capital"
Rakhunok 41 "Payovy Hauptstadt"
Rahunok 42 "Dodatkovy Kapіtal"
Rakhunok 43 "Reservehauptstadt"
Rakhunok 44 "Nerozpodіlen_ Ankünfte (nicht gefoulte zbitki)"
Rahunok 45 "Vzaimnyi kapіtal"
Rahunok 46 "Unbezahltes Kapital"
Rakhunok 47 "Vielleicht Ether's Vitrate und Zahlung"
Rakhunok 48 "Tsilov fіnansuvannya i kіlovі nadhodzhennya"
Rakhunok 49 "Versicherungsreserve"
Klas 5. Dovgostrokovі zobov'yazannya
Rakhunok 50 "Dovgostrokovі poziki"
Rahunok 51 "Dovgostrokovі Sichtscheine"
Rakhunok 52 "Dovgostrokovі Zobov'yazannya für Regionen"
Rakhunok 53 "Dovgostrokovі Zobov'yazannya z ereni"
Rakhunok 54 "Vіdstrochenі podatkovі goitre 'lance"
Rakhunok 55 "Іnshі dovgostrokovі goiter 'yazannaya"
Klasse 6. Potochnі zobov'yazannya
Rakhunok 60 "Korotkostrokovі poziki"
Rakhunok 61 "Kontinuierliche Verhandlungen für langfristige Kropfyazanny"
Rakhunok 62 "Korotkostrokovі Sichtscheine"
Rahunok 63 "Rozrahunki mit postachalniki dass p_dryadnikami"
Rahunok 64 "Rosehunks für Zahlungen und Zahlungen"
Rahunok 65 "Roserahunki für Ängste"
Rahunok 66 "Rozrahunki z pay pratsi"
Rahunok 67 "Rozrakhunki mit Teilnehmern"
Rakhunok 68 "Roserahunks für Inshimi-Operationen"
Rakhunok 69 "Maybutnіh perіodіv"
Klas 7. Gewinn und Ergebnis
Rakhunok 70 "Einnahmen aus Immobilien"
Rakhunok 71 "Інший operational dekhіd"
Rakhunok 72 "Dohd vid Beteiligung am Kapital"
Rakhunok 73 "Inshi fіnansov Einkommen"
Rakhunok 74 "Іnshі Einkommen"
Rakhunok 75 "Supervision"
Rakhunok 76 "Versicherungszahlungen"
Rakhunok 79 "Finansovі Ergebnis"
Klas 8. Vitrati für die Elemente
Rakhunok 80 "Materials Vitrati"
Rakhunok 81 "Vitrati für die Zahlung von Pratsi"
Rakhunok 82 "Vidrauvannya auf dem Weg der Sozialisten"
Rakhunok 83 "Amortisation"
Rakhunok 84 "Іnshі operatsіynі vitrati"
Rahunok 85 "Іnshi Kosten"
Klas 9. Vitrati dіyalnost
Rakhunok 90 "Sobіvartіst realіzatsії"
Rakhunok 91 "Zahalnovirobnі vitrati"
Rakhunok 92 "Admіnіstrativnі vitrati"
Rakhunok 93 "Vitrati on zbut"
Rakhunok 94 "Іnshi vitrati operatsiynoi dіyalnost"
Rakhunok 95 "Financials Vitrati"
Rachunok 96 "Vorwärts, sich am Kapital zu beteiligen"
Rahunok 97 "Іnshi vitrati"
Rahunok 98 "Lead-in"
Rahunok 99 "Supervic vitri"
Klas 0. Pozabalansov rakhunki
Rakhunok 01 "Orendovan nicht verhandelbare Vermögenswerte"
Rakhunok 02 "Aktivieren Sie auf einem vdpoviddalny zberіgannі"
Rakhunok 03 "Kontraktnі zobov'yazannya"
Rakhunok 04 "Ungenutzte Aktivitäten von Kropf"
Rakhunok 05 "Garant dieser Kriegsführung"
Rakhunok 06 "Garantiegeber für Tsepechena otrimanі"
Rachunok 07 "Abgeschrieben"
Rakhunok 08 "Formen einer Erfolgsregion"