This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Planen Sie rahunkіv Buchhaltung

PLAN RAKHUNK_V ACCOUNTING OBLIKU aktiv, Kapital, Kropf und Regierung

Aboutnstruktsіya über zastosuvannya Plan rahunkіv Buchhaltung aktiv, Hauptstadt, Ziegen und Gospodarskih operatsіy pіdpriєmstv i organіzatsіyZMIST


PLAN RAKHUNK_V ACCOUNTING OBLIKU aktiv, Kapital, Kropf und Regierung
Aboutnstruktsіya über zastosuvannya Plan rahunkіv Buchhaltung aktiv, Hauptstadt, Ziegen und Gospodarskih operatsіy pіdpriєmstv i organatsіy
I. Hauptbestimmungen
Klas 1. Nicht handelbare Vermögenswerte
Rakhunok 10 "Grundlagen"
Rakhunok 11 "Іnshi neootorni Material aktiv"
Rakhunok 12 "Nichtfinanzielle Vermögenswerte"
Rachunok 13 "Unnatürliche Wirkstoffe"
Rakhunok 14 "Dovgostrokovі Finanzinstitute investieren"
Rakhunok 15 "Kapitalanlagen"
Rakhunok 16 "Dovgostrokov-Debitorenverhandlungen"
Rakhunok 17 "Vodstrochenі podatkovі active"
Rakhunok 18 "Іnshi neorotnі aktiv"
Rahunok 19 "Negativer Goodwill"
Klas 2. Lager auf
Rahunok 20 "Virobnіі Reserve"
Rakhunuk 21 "Tvarini auf viroshuvannі dass vіdgodіvlі"
Rakhunok 22 "Malots_nnі dass shvidkoznoshnuvan_ Themen"
Rahunok 23 "Virobnitstvo"
Rakhunok 24 "Ehe bei virobnitstvі"
Rakhunok 25 "Napіvfabrikati"
Rakhunok 26 "Fertigprodukte"
Rakhunok 27 "Produkte der Seiden-Vibro-Produktion"
Rahunok 28 "Tovari"
Klas 3. Koshti, Rosrahunki, die Vermögenswerte sind
Rahunok 30 "Kasa"
Rahunok 31 "Rakhunki in Banken"
Rahunok 33 "Інші кошти"
Rakhunok 34 "Korotkostrokovі Rechnungen obedanі"
Rakhunok 35 "Finanzinvestitionen"
Rahunok 36 "Rozrahunki mit Käufen dieser Abgeordneten"
Rakhunok 37 "Rozrakhunki mit verschiedenen Schuldnern"
Rakhunok 38 "Reserve der Grenzen"
Rakhunok 39 "Vitrati Maybutnih perіodіv"
Klas 4. Weitere Informationen finden Sie unter Zaobovnya Zyob'yazan
Rahunok 40 "Statutny Hauptstadt"
Rakhunok 41 "Payovy Hauptstadt"
Rahunok 42 "Dodatkovy Kapіtal"
Rakhunok 43 "Reservehauptstadt"
Rakhunok 44 "Nerozpodіlen_ Ankünfte (nicht verschmutzendes zbitki)"
Rahunok 45 "Vibration Kapital"
Rahunok 46 "Unbezahltes Kapital"
Rakhunok 47 "Maybetswith Vitrate und Zahlungen"
Rakhunok 48 "Tsilov fіnansuvannya i kіlovі nadhodzhennya"
Rakhunok 49 "Versicherungsreserve"
Klas 5. Dovgostrokovі zobov'yazannya
Rakhunok 50 "Dovgostrokovі poziki"
Rakhunok 51 "Dovgostrokovі Sichtscheine"
Rakhunok 52 "Dovgostrokov_ Kropf für Lokalitäten"
Rakhunok 53 "Dovgostrokovі Zobov'yazannya z ereni"
Rachunok 54
Rakhunok 55 "Іnshі dovgostrokovі goiter 'yazannaya"
Klas 6. Potochnі zobov'yazannya
Rakhunok 60 "Korotkostrokovі poziki"
Rakhunok 61 "Kontinuierliche Aushandlung der Yazanny"
Rakhunok 62 "Korotkostrokovі Schuldscheine"
Rahunok 63 "Rozrakhunki mit postachalniki dass p_dryadnikami"
Rahunok 64 "Rosehunks für Zahlungen und Zahlungen"
Rahunok 65 "Roserahunki für Ängste"
Rakhunok 66 "Rozrahunki z pay pratsi"
Rahunok 67 "Rozrakhunki mit Teilnehmern"
Rakhunok 68 "Roserahunks für Inshimi-Operationen"
Rakhunok 69 "Maybutnіh perіodіv"
Klas 7. Gewinn und Ergebnis
Rakhunok 70 "Einnahmen aus Immobilien"
Rakhunok 71 "Der Іnshy-Betriebsdokhd"
Rakhunok 72 "Dohd vid Beteiligung am Kapital"
Rakhunok 73 "Іnshi finansov Einkommen"
Rakhunok 74 "shnshі Einkommen"
Rakhunok 75 "Supervic Einkommen"
Rakhunok 76 "Versicherungsleistungen"
Rakhunok 79 "Finansovі Ergebnis"
Klas 8. Vitrati für die Elemente
Rakhunok 80 "Vitamine"
Rakhunok 81 "Vitrati für die Zahlung von Pratsi"
Rakhunok 82 "Vidrauvannya im sozialen Netzwerk, komm rein"
Rakhunok 83 "Amortisation"
Rakhunok 84 "Іnshі operatsіynі vitrati"
Rahunok 85 "Іnshi Kosten"
Klas 9. Vitrati dіyalnost
Rakhunok 90 "Sobіvartіst realіzatsії"
Rakhunok 91 "Zagalnovirobnі vitrati"
Rakhunok 92 "Admіnіstrativnі vitrati"
Rakhunok 93 "Vitrati on zbut"
Rakhunok 94 "Іnshi vitrati operatsiynoi dіyalnost"
Rakhunok 95 "Financial Vitrati"
Rachunok 96 "Vorschlagen, um am Kapital teilzunehmen"
Rahunok 97 "Іnshi vitrati"
Rahunok 98 "Einstieg"
Rakhunok 99 "Supervic vitri"
Klas 0. Pozabalansov rakhunki
Rakhunok 01 "Nicht verhandelbare Vermögenswerte von Orendovan"
Rakhunok 02 "Aktivieren Sie die vipovidalny zberіgannі"
Rakhunok 03 "Kontraktnі zobov'yazannya"
Rachunok 04 "Unvermögenswerte des Struma-Yaz"
Rakhunok 05 "Garant für diese Kriegsführung"
Rakhunok 06 "Garant der otmenmani"
Rachunok 07 "Abgeschriebene Vermögenswerte"
Rakhunok 08 "Formen einer Suvory-Region"