This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Istoria ekonomіchnih Wissenschaftler - Kornіychuk LY

Istoria ekonomіchnih Wissenschaftler: Pіdruchnik / LY Kornіychuk, N. A. Tatarenko, AM Poruchnik , die іn;. Für Rot. LY Kornіychuk, N. A. Tatarenko. - K:. KNEU, 1999. - 564 p.

ISBN 966-574-152-7

In pіdruchniku visvіtleno іstorіyu rozvitku ekonomіchnoї Kissen od starodavnіh chasіv unseren dnіv. Haupt uwagi pridіleno vikladennyu provіdnih ekonomіchnih kontseptsіy, harakteristitsі hauptsächlich napryamіv dass shkіl ekonomіchnoї teorії. Die Lehre von der Ekonomіchnі rozglyadayutsya pozitsіy Suchasnyj uyavlen über zakonomіrnostі ekonomіchnogo th sotsіalnogo rozvitku suspіlstva. Rozkrito іstorіyu ekonomіchnoї Kissen in Ukraїnі vnesok der ukrainischen Wissenschaftler rozvitok ekonomіchnoї Wissenschaft haben gezeigt.

Für studentіv ekonomіchnih vischih Die Lehre zakladіv i fakultetіv.ZMІST


Rozdіl I THEMA I ZAVDANNYA KURS
1. Vorbehaltlich natürlich
2. Zavdannya Rate
Rozdіl II Ekonomichna Dumka alt svitu TA SEREDNOVІCHCHYA. MERKANTILІZM
1. Ekonomichna Dumka alten Sofort
2. Ekonomichna Dumka alte svitu
3. Ekonomichna Dumka serednovіchchya
4. Merkantilіzm
Rozdіl III. KLASICHNA SCHOOL POLІTICHNOЇ EKONOMІЇ
1. Zagalna charakteristisch klasychnoji polіtichnoї ekonomії
2. Viniknennya klasychnoji polіtichnoїekonomії in Anglії
3. Viniknennya klasychnoji polіtichnoї ekonomії in Frantsії
4. Ekonomіchne vchennya A. Smіta
5. Ekonomіchne vchennya D. Rіkardo
Rozdіl IV. EVOLYUTSІYA klasychnoji POLІTICHNOЇ EKONOMІЇ In PERSHІY POLOVINІ XIX STOLІTTYA. Die Fertigstellung klasychnoji TRADITSІЇ
1. Polіtichna ekonomіya in Anglії
2. Polіtichna ekonomіya in Frantsії
3. Ekonomichna teorіya in den USA
Rozdіl V. Kritikalität zB POLІTICHNOЇ EKONOMІЇ. Formuvannya SOTSІALІSTICHNIH ІDEY
1. Schauen Sie Ekonomіchnі S. Sіsmondі
2. Ekonomichna kontseptsіya P. Zh. Prudona
3. Suchen Sie Ekonomіchnі K. Rodbertus
4. Ekonomichna programa Lassalle
Rozdіl VI EKONOMІCHNІ VCHENNYA ZAHІDNOЄVROPEYSKIH SOTSІALІSTІV-UTOPІSTІV
1. Teoretichnі Dzherela zahіdnoєvropeyskogo utopіchnogo sotsіalіzmu
2. Utopіchny sotsіalіzm St. Sіmona, Th Fur'є Owen
3. St. Sіmon, sensіmonіsti th pohodzhennya kolektivіzmu
4. Sotsіalіsti-asotsіatsіonіsti Charles Fur'є i Robert Owen
Rozdіl VII VINIKNENNYA die ich rozvitok MARKSISTSKOЇ EKONOMІCHNOЇ TEORІЇ
1. Zarodzhennya marksistskoї ekonomіchnoї teorії 40-50-x pp. XIX Jahrhundert.
2. Teoretichnі Problem des "Kapіtalu" Karl Marx
Purshia , dass "Kapіtalu"
Die andere ist „Kapіtalu“
Tretіy , dass "Kapіtalu"
3. Pratsі Marx , dass F. Engelsa 70-90 pp.
4. rozvitok V. I. Lenіnim marksistskogo ekonomіchnogo vchennya
5. Marxismus i Suchasnist
Rozdіl VIІІ. VINIKNENNYA ALTERNATIVNOЇ Schule POLІTICHNOЇ EKONOMІЇ. NІMETSKA NATIONAL POLІTEKONOMІYA
1. Zapochatkuvannya sistemi natsіonalnoї polіtichnoї ekonomії in Nіmechchinі
Ekonomіchny natsіonalіzm
Die Rolle der Befugnisse i teorіya protektsіonіzmu
2. Іstorichna Schule
3. Nova іstorichna Schule , dass "sotsіalny zB"
Rozdіl IX. Marginalismus. Werden NEOKLASICHNOЇ TRADITSІЇ In EKONOMІCHNІY TEORІЇ
1. Marginalismus
2. Avstrіyska Schule granichnoї korisnostі
3. Werden neoklasichnoї traditsії. Kembrіdzhska Schule
4. Amerikanska Schule neoklasiki
5. Shvedska (stokgolmska) Schule
Rozdіl X Ekonomichna Dumka in Russie
1. Ekonomichna Dumka auf cob des XIX Jahrhunderts.
Lіberalne Adel
Ekonomіchnі іdeї dekabristіv
2. Ekonomichna Dumka in perіod Creasy i lіkvіdatsії krіpatstva
Ekonomіchnі Schauen konservativen Adel
Die bürgerliche Kritiker krіposnitstva
3. Ekonomichna programa narodnitstva
Revolyutsіyne narodnitstvo
Lіberalne narodnitstvo
4. Polіtichna ekonomіya in Russie in drugіy polovinі XIX - XX Jahrhundert auf dem Pfeiler.
Rozdіl XI Ekonomichna Dumka In UKRAЇNІ
1. Ekonomіchnі Probleme in perіod pіdgotovki , die Reform von 1861 p zdіysnennya.
2. Lіberalno bürgerlichen Ekonomichna Dumka in der Reform perіod
3. Revolyutsіyno demokratische Ekonomichna Dumka
Ekonomіchnі іdeї revolyutsіynogo narodnitstva
4. Lіberalne narodnitstvo
5. rozvitok polіtichnoї ekonomії
Rozdіl XII. KEYNSІANSTVO TA Yogo OSOBLIVOSTІV RІZNIH KRAЇNAH
1. Іstorichnі peredumovi viniknennya keynsіanstva
2. Theoretizität System , das Ekonomichna programa J. M. Keynes
3. Poshirennya keynsіanstva in rіznih kraїnah
4. Neokeynsіanskі teorії ekonomіchnogo zrostannya
5. Postkeynsіanstvo
6. Keynsіanska teorіya dass Ekonomichna polіtika
Rozdіl HIІІ EVOLYUTSІYA NEOKLASICHNIH ІDEY.NEOLІBERALІZM
1. Evolyutsіya neoklasichnih іdey im zwanzigsten Jahrhundert.
2. Pereglyad neoklasichnoї teorії Marktanalyse. Monopolії i konkurentsіya
Teorіya monopolіstichnoї konkurentsії E. Chemberlіna
Tsіnova konkurentsіya
Schumpeter. Teorіya efektivnoї konkurentsії
3. Konservative neoklasika. Neoklasichnі teorії ekonomіchnogo zrostannya
4. Neolіberalіzm: londonska, freyburzka, Parizka, chikazka Schule
Anglіysky neolіberalіzm
Neolіberalіzm in Nіmechchinі. Teorіya sotsіalno-rinkovogo Gospodarstwa
Frantsuzka Schule neolіberalіzmu
Amerikansky neolіberalіzm. Monetarismus
Ekonomіchnі іdeї M.Frіdmena
5. Neoklasichne Renaissance. Teorії „Economy Angebote» dieser «ratsіonalnih ochіkuvan“
Teorіya ratsіonalnih ochіkuvan
6. Synthese Neoklasichny
7. Dosvіd zastosuvannya neoklasichnih Modelle ekonomіtsі rіznih kraїn
„Thatcherismus“
"Reyganomіka"
Rozdіl XIV ІNSTITUTSІONALІZM
1. Іdeyno-teoretichnі Fundamentals іnstitutsіonalіzmu dass Etap Yogo rozvitku
2. Rannіy іnstitutsіonalіzm
Sotsіalno-psihologіchny іnstitutsіonalіzm
Sotsіalno Rechts іnstitutsіonalіzm
Kon'yunkturno-Zufälligkeit іnstitutsіonalіzm
3. Neoіnstitutsіonalіzm
Sotsіalny (іndustrіalno-tehnologіchny) іnstitutsіonalіzm
Teorіya transaktsіynih vitrat
Teorіya suspіlnogo Vibor
4. Teorії transformatsії kapіtalіzmu
Teorіya "Menschen kapіtalіzmu"
Teorіya "difuzії vlasnostі"
Teorіya "upravlіnskoї revolyutsії"
Teorіya "revolyutsії Einkommen"
Kontseptsіya "Collective kapіtalіzmu"
Kontseptsіya "sotsіalnogo Partnerschaft"
5. Teorії "іndustrіalnogo suspіlstva"
Kontseptsіya "postіndustrіalnogo suspіlstva"
Teorіya "konvergentsії"
6. Kontseptsії futurologії
Rozdіl XV. EKONOMІCHNІ KONTSEPTSІЇ SOTSІAL-DEMOKRATІЇ
1. Revіzіonіzm
2. formuvannya Theoretizität Jerel Suchasnyj sotsіal reformіzmu-20-30-x pp. XX Jahrhundert.
Anglіysky Labourismus
Austromarxismus
Nіmetska sotsіal-demokratіya dass natsіonal-sotsіalіzm
Ekonomіchnі іdeї amerikanskih lіberal-reformatorіv
Frantsuzkі sotsіalіsti
Programa shvedskoї sotsіal-demokratії
3. Sotsіal-reformіstskі modelі ekonomіchnogo rozvitku
Nіmetska Modell "zmіshanoї Economy"
Avstrіyska Modell "zmіshanoї Economy"
Leyboristska (fabіanska) Modell "zmіshanoї Economy"
Skandinávská Modell "zmіshanoї Economy". Shvedsky sotsіalіzm
Frantsuzky varіant "zmіshanoї Economy"
4. Suchasnyj sotsіal-reformіzm
Rozdіl XVI. Radyans'ka Ekonomichna SCIENCE
1. Osnovnі Etap Becoming th rozvitku ekonomіchnoї Wissenschaft CPCP
2. Ekonomіchnі diskusії 20-30th pp.
3. rozvitok radyanskoї ekonomіchnoї Wissenschaft in der 30-90-Ti pp
4. rozvitok ekonomіchnoї teorії in Ukraїnі in Radyans'ka perіod