This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Естетика - Левчук Л. Т.

ЕСТЕТИКА - Л. Т. Левчук

Естетика: Підручник / Л. Т. Левчук, Д. Ю. Кучерюк, В. І. Панченко; За заг, ред. Л. Т. Левчук.— К-Вища шк., 1997.— 399 с ISBN 5-11-004388-4.

Серед гуманітарних наук естетика займає особливе місце: спираючись на багатовіковий досвід, вона активно впливає на формування чуттєвої культури сучасної людини.

Автори підручника пропонують свій погляд на історію, проблематику, теоретично-практичне значення естетичного знання.

Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ВІД АВТОРІВ

Підручник написаний викладачами Київського університету ім. Тараса Шевченка і відбиває їхню наукову орієнтацію, власні теоретичні розробки та багаторічний досвід викладання естетики — науки, яка органічно поєднує багатовікову історію із сучасною інтерпретацією таких складних проблем, як естетичне почуття, прекрасне, досконале, трагічне, комічне. Сучасна естетика виступає як метатеорія мистецтва і визначає шляхи формування досконалої людської чуттєвості, впливає на художню культуру суспільства. Активно взаємодіючи з суміжними науками, зокрема з етикою і психологією, естетика сприяє виявленню творчих можливостей людини, її морально-етичного потенціалу.

В Україні зроблено чимало щодо викладання і пропаганди естетичних знань. Лише в останні роки вийшли друком навчально-методичний посібник «Эстетика» (К-, 1991), «Основи естетики» (К., 1993) —навчальна програма та методичні рекомендації для ліцеїв, словники з естетики та естетичного виховання. Систематично публікуються монографічні дослідження, матеріали численних наукових конференцій, міжнародних конгресів з естетики тощо. Протягом кількох десятиліть в Україні видавався міжвузівський науковий збірник «Етика, естетика і теорія культури», на сторінках якого яскраво відбилися науково-творчий шлях багатьох українських естетиків, їхнє розуміння обсягу, спрямованості і теоретичних перспектив цієї науки.

Формуючи зміст запропонованого підручника, автори намагалися максимально врахувати теоретичний доробок сучасних дослідників і представити естетику як складну, багатомірну і водночас цілісну систему знань.

Автори висловлюють щиру подяку Олегові Івановичу Майраслову та Вікторові Устиновичу Жердицькому за надання спонсорської допомоги в процесі підготовки рукопису до друку, а також усім тим, хто брав участь в обговоренні і рецензуванні підручника.

Автори підручника: Л. Т. Левчук (розділи: І, X, XI, XII, а також § 7 у розд. IX); Д. Ю. Кучерюк (розділи: V, VI, VII, VIII); В. І. Панченко (розділи: II, III, IV, XIII, а також § 1—6 у розд. IX).ЗМІСТ


Розділ І. ПРЕДМЕТ ЕСТЕТИКИ; ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ПРОБЛЕМИ
§ 1. ПРЕДМЕТ ЕСТЕТИКИ: ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЇ
§ 2. ПРЕДМЕТ ЕСТЕТИКИ: СТАНОВЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ НАУКИ
§ 3. ЕСТЕТИКА ЯК САМОСТІЙНА НАУКА
§ 4. ЕСТЕТИКА В СТРУКТУРІ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Розділ II. ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА її ФОРМИ
§ 1. ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЮДСЬКОЇ ПРАЦІ
§ 2. ЛЮДИНА І СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ'ЄКТИ ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
§ 3. ПРИРОДА В СТРУКТУРІ ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
§ 4. ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І МИСТЕЦТВО
Розділ III. СТРУКТУРА ЕСТЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ
§ 1. ЕСТЕТИЧНЕ ПОЧУТТЯ
§ 2. ЕСТЕТИЧНИЙ СМАК
§ 3. ЕСТЕТИЧНИЙ ІДЕАЛ
§ 4. ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ І ТЕОРІЇ
Розділ IV. ОСНОВНІ ЕСТЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ
§ 1. КАТЕГОРІЇ «ГАРМОНІЯ» І «МІРА»
§ 2. КАТЕГОРІЇ «ПРЕКРАСНЕ» і «ПОТВОРНЕ»
§ 3. КАТЕГОРІЇ «ПІДНЕСЕНЕ», «ГЕРОЇЧНЕ», «НИЗЬКЕ»
§ 4. КАТЕГОРІЇ «ТРАГІЧНЕ» і «КОМІЧНЕ»
§ 5. КАТЕГОРІЯ ЕСТЕТИЧНЕ
Розділ V. ЕСТЕТИКА ЯК МЕТАТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА
§ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ МИСТЕЦТВА
§. 2 ВІДОБРАЖУВАЛЬНА СУТНІСТЬ МИСТЕЦТВА
§ 3. ПРЕДМЕТ І ЕСТЕТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В МИСТЕЦТВІ. ХУДОЖНІСТЬ ЯК ЕСТЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ
§ 4. ЗМІСТ І ФОРМА В МИСТЕЦТВІ: ДІАЛЕКТИКА ЗВ'ЯЗКУ
§ 4. ЗМІСТ І ФОРМА В МИСТЕЦТВІ: ДІАЛЕКТИКА ЗВ'ЯЗКУ
Розділ VI. ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНА СИСТЕМА МИСТЕЦТВА
§ 1. ГЕНЕЗИС І ПРИРОДА ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ
§ 2. ПОНЯТТЯ БЕЗПОСЕРЕДНОСТІ І «ПРИСУТНОСТІ» В ХУДОЖНЬОМУ ОБРАЗІ
§ 3. ПРИНЦИП АНТИНОМІЧНОСТІ ПОБУДОВИ И АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ.ХУДОЖНЯ УМОВНІСТЬ
§ 4. АСОЦІАТИВНІ ПОРІВНЯННЯ. МЕТАФОРА. СИМВОЛ. АЛЕГОРІЯ
Розділ VII.МИСТЕЦТВО В СТРУКТУРІ ЛЮДСЬКОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
§ 1. СПОСІБ БУТТЯ МИСТЕЦТВА
§ 2. СВОБОДА І ДЕТЕРМІНІЗМ У МИСТЕЦТВІ
§ 3. ІСТОРИЧНА ДИНАМІКА ФУНКЦІЙ МИСТЕЦТВА
§ 4. СПРИЙНЯТТЯ МИСТЕЦТВА
Розділ VIII. ЕТНІЧНЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ, ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ У МИСТЕЦТВІ
Розділ IX. ІСТОРИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ХУДОЖНЬОГО РОЗВИТКУ
§ 1. ІСТОРИЧНА ТИПОЛОПЯ МИСТЕЦТВА
§ 2. МИСТЕЦТВО ДОІСТОРИЧНОЇ ЛЮДИНИ
§ 3. МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ
§ 4. МИСТЕЦТВО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
§ 5. МИСТЕЦТВО ВІДРОДЖЕННЯ
§ 6, ОСНОВНІ МИСТЕЦЬКІ НАПРЯМИ НОВОГО ЧАСУ
§ 7. МЕТОД СОЦІАЛІСТИЧНОГО РЕАЛІЗМУ: ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ
Розділ X. ЕСТЕТИКА XX СТ.: ТЕОРЕТИЧНІ ПОШУКИ
§ 1. ФІЛОСОФІЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ЕСТЕТИКИ КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.: ПРОБЛЕМА СПАДКОВОСТІ І ПОШУКИ ВЛАСНОГО ШЛЯХУ
§ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОПЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ XX СТ.
Розділ XI. ЕСТЕТИКА XX СТ.: МИСТЕЦЬКА ПРАКТИКА
§ 1. АБСОЛЮТИЗАЦІЯ ФОРМАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ПОШУКІВ У МИСТЕЦТВІ XX СТ.
§ 2. АБСТРАКЦІОНІЗМ
§ 3. ЕКСПРЕСІОНІЗМ
§ 4. СЮРРЕАЛІЗМ
Розділ XII. ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ
§ 1. ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ: ПРОБЛЕМА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ
§ 2. СПЕЦИФІКА ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В МИСТЕЦТВІ
§ 3. Становлення і розвиток художніх здібностей людини
Розділ XIII. ХУДОЖНЄ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА