This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Fіnansova dіyalnіst sub'єktіv gospodaryuvannya - Tereschtschenko OO

Tereschtschenko O. über.

T 35 Fіnansova dіyalnіst sub'єktіv gospodaryuvannya: Navch. posіbnik. - K:. KNEU, 2003. - 554 p.

ISBN 966-574-441-0

In proponovanomu der Lehre posіbniku Komplex rozkrito aktualnі Macht, pov'yazanі von organіzatsієyu fіnansovoї dіyalnostі sub'єktіv gospodaryuvannya, fіnansuvannyam, upravlіnnyam Cash-flow, divіdendnoyu polіtikoyu, fіnansovimi іnvestitsіyami, otsіnkoyu vartostі von Unternehmen, fіnansovim kontrolіngom dass byudzhetuvannyam.

Priznacheny für studentіv, sluhachіv magіsterskih Programme ekonomіchnih vuzіv, bіznesmenіv, fіnansovih direktorіv, kontrolerіv dass analіtikіv, menedzherіv von Unternehmen, pratsіvnikіv bankіv Beratung fіrm i fіnansovih poserednikіv. Entlastung für posіbnika spetsіalіsti in fіnansovіy sferі Mühe mozhlivіst Nabutov bazovoї pіdgotovki Macht organіzatsії fіnansovoї dіyalnostі von Unternehmen i navchitis priymati kvalіfіkovanі fіnansovі rіshennya.

BBK 52,290 bis 93ZMІST


Start
Rozdіl 1. Grundlage fіnansovoї dіyalnostі sub'єktіv gospodaryuvannya
1.1. Kapіtal pіdpriєmstva dass Yogo Ekonomichna sutnіst
1.2. Zmіst dass osnovnі zavdannya fіnansovoї dіyalnostі sub'єktіv gospodaryuvannya
1.3. Fіnansova dіyalnіst in sistemі funktsіonalnih zavdan fіnansovogo Management pіdpriєmstva
1.4. Von Unternehmen Organіzatsіya fіnansovoї dіyalnostі
1.5. Form fіnansuvannya von Unternehmen
1.6. Kriterії Annahme fіnansovih rіshen
1.7. Teoretichnі Dzherela fіnansovoї dіyalnostі von Unternehmen
1.7.1. Klasichna teorіya fіnansuvannya
1.7.2. Satz іrrelevantnostі
1.7.3. Teorіya optimіzatsії іnvestitsіy Portfolio
1.7.4. Modell otsіnki dohіdnostі kapіtalnih aktivіv (SARM)
1.7.5. Neoіnstitutsіyna teorіya fіnansuvannya
1.7.6. Kontseptsіya maksimіzatsії vartostі kapіtalu vlasnikіv (Shareholder-Value-Konzept)
Testi i zadachі
2. Rozdіl Osoblivostі fіnansovoї dіyalnostі sub'єktіv gospodaryuvannya rіznih organіzatsіyno Rechtsform
2.1. Kriterії Annahme rіshennya über vibіr pravovoї FORMS organіzatsії bіznesu
2.2. Fіnansova dіyalnіst sub'єktіv gospodaryuvannya ohne stvorennya yuridichnoї Personen
2.3. Osoblivostі fіnansovoї dіyalnostі Privatsphäre von Unternehmen
2.4. Osoblivostі fіnansovoї dіyalnostі tovaristvz obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu
2.5. Osoblivostі fіnansovoї dіyalnostі aktsіonernih tovaristv
2.6. Osoblivostі fіnansovoї dіyalnostі commandite i Povny tovaristv
2.7. Fіnansova dіyalnіst kooperativіv
2.8. Osoblivostі fіnansovoї dіyalnostі von Unternehmen іnozemnimi іnvestitsіyami
2.9. Fіnansova dіyalnіst i Reigning Verschluss von Unternehmen
2.10. Fіnansuvannya spіlnoї dіyalnostі von Unternehmen auf osnovі dogovorіv kooperatsії
Testi i zadachі
3. Rozdіl formuvannya Vlasna kapіtalu von Unternehmen
3.1. Vlasnyi kapіtal, funktsії Yogo dass skladovі
3.2. Kapіtalі korporativnі gesetzlichen Rechte pіdpriєmstva
3.2.1. Nomіnalny kapіtal pіdpriєmstva
3.2.2. Privіleyovanі aktsії
3.2.3. Tragen i rinkovy Courcy aktsіy
3.3. Sichern kapіtal pіdpriєmstva, Yogo Vidi , dass Dzherela formuvannya
3.4. Zbіlshennya gesetzlichen kapіtalu pіdpriєmstva
3.4.1. Osnovnі tsіlі dass peredumovi zbіlshennya gesetzlichen kapіtalu
3.4.2. Zbіlshennya gesetzlichen kapіtalu TOV
3.4.3. Metodi dass Dzherela zbіlshennyastatutnogo kapіtalu AT
3.4.4. Perevazhne rechts vlasnikіv auf pridbannya aktsіy (chastok)
3.4.5. Kurs emіsії Gesellschaftsrecht
3.4.6. Die Reihenfolge zbіlshennya gesetzlichen kapіtalu auf osnovі dodatkovoї emіsії Gesellschaftsrecht
3.5. Zmenshennya gesetzlicher kapіtalu von Unternehmen
3.5.1. Zavdannya dass osnovnі peredumovi zmenshennya gesetzliche kapіtalu von Unternehmen
3.5.2. Zmenshennya gesetzlichen kapіtalu TOV
3.5.3. Das Verfahren zmenshennya gesetzliche kapіtalu AT
3.5.4. Sanatsіya Balance
3.6. Zvіt über Vlasnyi kapіtal
Billig Angebot rozdіlu
Testi i zadachі
4. Rozdіl Vnutrіshnі Dzherela fіnansuvannya von Unternehmen
4.1. Klasifіkatsіya vnutrіshnіh Jerel fіnansuvannya pіdpriєmstva
4.2. Samofіnansuvannya von Unternehmen
4.2.1. Prihovane samofіnansuvannya
4.2.2. Tezavratsіya pributku
4.3. Zbіlshennya gesetzlichen kapіtalu ohne zaluchennya dodatkovih vneskіv
4.4. Zabezpechennya folgende vitrat i platezhіv
4.5. Rein Penny potіk (Cash-Flow)
4.6. Pokazniki Cash-flow
4.7. Zvіt über ruh Penny koshtіv
Billig Angebot rozdіlu
Testi i zadachі
5. Rozdіl Divіdendna polіtika von Unternehmen
5.1. Zmіst, Werte , die osnovnіzavdannya divіdendnoї polіtiki
5.2. Teorії in der Branche divіdendnoї polіtiki
5.3. Fabrik divіdendnoї polіtiki
5.4. Die Reihenfolge narahuvannya divіdendіv
5.5. Bilden viplati divіdendіv
5.6. Іnstrumenti divіdendnoї polіtiki
5.7. Metodi narahuvannya divіdendіv
5.8. Opodatkuvannya divіdendіv
5.8.1. Opodatkuvannya divіdendіv, SSMSC otrimuyut Nicht-Bewohner
5.9. Efektivnіst divіdendnoї polіtiki
Testi i zadachі
6. Rozdіl Fіnansuvannya pіdpriєmstvza rakhunok pozichkovogo kapіtalu
6.1. Pozichkovy kapіtal pіdpriєmstva, dass Yogo Sie unsere skladovі
6.2. Fіnansovі Darlehen
6.2.1. Dovgostrokovі dass korotkostrokovі bankіvskі Darlehen
6.2.2. Praktische Roboter іz zaluchennya bankіvskih kreditіv
6.2.3. Kreditospromozhnіst pіdpriєmstva
6.2.4. Kredit zabezpechennya
6.2.5. Kredit in іnozemnіy valyutі
6.3. Oblіgatsії von Unternehmen
6.3.1. Widi oblіgatsіy dass їh parametrischer
6.3.2. Emіsіya oblіgatsіy
6.3.3. Rückzahlung von Unternehmen oblіgatsіy
6.3.4. Oblіgatsії von nulovim Coupon (Zerobond)
6.3.5. Konvertovanі oblіgatsії
6.3.6. Varant
6.4. Komertsіynі Darlehen
6.5. Factoring
Testi i zadachі
7. Rozdіl Fіnansovі Aspekt von Unternehmen reorganіzatsії
7.1. Reorganіzatsіya Yak spetsifіchny zB fіnansovoї dіyalnostі pіdpriєmstva
7.2. Zagalnі peredumovi reorganіzatsії
7.3. Erweiterung pіdpriєmstva
7.3.1. Sutnіst dass osnovnі zavdannya reorganіzatsії, spryamovanoї über die Erweiterung pіdpriєmstva
7.3.2. Zlittya dass priєdnannya
7.3.3. Poglinannya (akvіzitsіya)
7.4. Reorganіzatsіya pіdpriєmstva, spryamovana auf Yogo zu
Testi i zadachі
Rozdіl 8. Fіnansovі іnvestitsії von Unternehmen
8.1. Sutnіst i klasifіkatsіya fіnansovih іnvestitsіy pіdpriєmstva
8.2. Dovgostrokovі fіnansovі іnvestitsії
8.3. Potochnі fіnansovі іnvestitsії
8.4. Otsіnka dotsіlnostі fіnansovih іnvestitsіy
8.4.1. Otsіnka dotsіlnostі vkladen in іnvestitsії von fіksovanoyu Rate dohіdnostі
Diskontuvannya Verfahren Cash-flow
Efektivnoї Zinsmethode
Rizik zmіni Zinsen i dyuratsіya
8.4.2. Otsіnka dotsіlnostі fіnansovih іnvestitsіy in korporativnі Rechte
Fundamental analіz aktsіy
Tehnіchny analіz aktsіy
8.5. Vіdobrazhennya vartostі fіnansovih іnvestitsіy in zvіtnostі
Testi i zadachі
Rozdіl 9. Otsіnka vartostі von Unternehmen
9.1. Neobhіdnіst, zavdannya i Principi ekspertnoї otsіnki vartostі pіdpriєmstva
9.2. Vartіst kapіtalu pіdpriєmstva
9.3. Metodichnі pіdhodi zu otsіnki vartostі pіdpriєmstva
9.3.1. Dohіdny pіdhіd in otsіntsі vartostі pіdpriєmstva
Verfahren diskontuvannya Penny potokіv (Discounted Cash-flow = DCF)
Verfahren kapіtalіzatsії dohodіv
9.3.2. Mainova (vitratny) pіdhіd
9.3.3. Otsіnka vartostі pіdpriєmstva auf osnovі rinkovogo pіdhodu
9.4. Praktische Roboter von otsіnki vartostі pіdpriєmstva
Testi , dass analіtichnі situatsії
Rozdіl 10. Fіnansova dіyalnіst von Unternehmen in sferі zovnіshnoekonomіchnih vіdnosin
10.1. Kompetentsії fіnansovih Dienstleistungen in sferі zovnіshnoekonomіchnoї dіyalnostі pіdpriєmstva
10.2. Regulyuvannya rozpodіlu viruchki od zovnіshnoekonomіchnoї dіyalnostі in іnozemnіy valyutі
10.3. Rozrahunki bei zdіysnennі zovnіshnoekonomіchnih operatsіy
10.3.1. Regeln schodo zdіysnennya rozrahunkіv in sferі zovnіshnoekonomіchnoї dіyalnostі
10.3.2. Tipovі platіzhnі Köpfe zovnіshnoekonomіchnih dogovorіv (kontraktіv)
10.3.3. Forfaitierung
10.4. Mitnija Dekoration , die opodatkuvannya zovnіshnotorgovelnih operatsіy
Testi
11. Rozdіl Fіnansovy kontrolіng
11.1. Sutnіst, neobhіdnіst dass osnovnі zavdannya fіnansovogo kontrolingu
11.2. Strategіchny fіnansovy kontrolіng
11.3. Operational fіnansovy kontrolіng
11.4. Koordinatsіya Yak zentrale funktsіya kontrolіngu
11.5. Vnutrіshnіy Audit (revіzіya) in sistemі funktsіy kontrolіngu
11.6. System Rann Poperedjennia i reaguvannya (EARS)
11.6.1. Zmіst, priznachennya dass organіzatsіya
11.6.2. Prognozuvannya bankrutstva auf osnovі diskrimіnantnogo analіzu
11.7. Metodi kontrolіngu
11.7.1. Analіz Punkt bezzbitkovostі (Break-Even-Analyse)
11.7.2. Benchmarking
11.7.3. Vartіsny analіz
11.7.4. Portfolio analіz
11.7.5. ABC analіz
11.7.6. Analіz stärker i Slabko mіsts auf pіdpriєmstvі
11.8. Metodi fіnansovogo prognozuvannya
11.8.1. Ekspertne (sub'єktivne) zu
11.8.2. kausal zu
11.8.3. Metodi ekstrapolyatsії
Testi i zadachі
Rozdіl 12. Byudzhetuvannya auf pіdpriєmstvі
12.1. Byudzhetuvannya Yak funktsіya fіnansovogo kontrolіngu
12.2. Principi byudzhetuvannya
12.3. Verfahren byudzhetuvannya
12.4. Byudzhetіv System pіdpriєmstvі
12.5. Viznachennya erfordern pіdpriєmstva in kapіtalі
12.5.1. Zmіst die Vidi in kapіtalі erfordern
12.5.2. Erfordern in kapіtalі für fіnansuvannya hauptsächlich zasobіv i nematerіalnih aktivіv
12.5.3. Erfordern in kapіtalі für fіnansuvannya zirkulierende aktivіv
12.6. Regeln von Unternehmen fіnansuvannya
12.6.1. Die goldene Regel fіnansuvannya
12.6.2. Die goldene Regel der Balance
12.6.3. Regel vertikalnoї Strukturierung kapіtalu
12.6.4. Efekt fіnansovogo lіveridzhu
12.7. Planuvannya pributkіv i zbitkіv
12.8. Planuvannya lіkvіdnostі
12.9. Planuvannya pokaznikіv Balance
12.10. Prediction Ruhu penny koshtіv (Cash-Flow)
12.11. Haushaltskontrolle , dass analіz vіdhilen
Testi i zadachі
Glosarіy
Literatur
Dodatki