This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Ekonomіka prirodokoristuvannyaZMІST


Gegenstand 1. Gegenstand, Methode i zavdannya Kurs "Ekonomіka prirodokoristuvannya"
1.1. VZAYEMODIYA Lyudin, suspіlstva i natürliche seredovischa
1.2. Bіosfera dieser Noosphäre, їh vzaєmozv'yazok
1.3. Ekonomіka prirodokoristuvannya Yak Wissenschaft , die Standort Sered її іnshih Sciences
1.4. Metodologіchnі dass metodichnі problemi doslіdzhennya Rate
1.5. Zakoni i zakonodavchі obmezhennya prirodokoristuvannya
1.6. Zavdannya Economy prirodokoristuvannya
Thema 2 Prirodnі Ressourcen , die їh otsіnka
1.1. Prirodnі Minds , die Ressourcen їh klasifіkatsіya i Werte prirodnі
1.2. Osnovnі problemi vikoristannya natürliche resursіv
1.3. Pіdhodi ekonomіchnoї otsіnki natürliche resursіv
1.4. Principi viznachennya für vikoristannya natürliche resursіv zu zahlen , die rozpodіl її
3. Gegenstand Naukovі Fundamentals ratsіonalnogo prirodokoristuvannya
3.1. Ekonomіchny mehanіzm Rezeptionisten i ratsіonalnogo vikoristannya natürliche resursіv
3.2. Derzhavna ekologіchna Bestimmung des Preises in Ukraїnі: її Rolle i zavdannya
3.3. Ponyattya über ekologіchny Audit ist das Management das Marketing
3.4 École-ekonomіchnі pokazniki
Thema 4 Lіsovі Ressourcen їh vikoristannya i Rezeptionisten
4.1. Lіsu Rolle in zberezhennі ekosistem
4.2. Vikoristannya lіsovih resursіv dass ekologіchne rayonuvannya lіsіv
4.3. Lіsove Gospodarstwa, Yogo osoblivostі i zavdannya
4.4. Pokazniki rіvnya vikoristannya dass zabrudnennya lіsіv
4.5. Zahisne lіsorozvedennya
4.6. Komm, schodo polіpshennya vikoristannya, vіdnovlennya i Rezeptionisten lіsovih resursіv