This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Fіnansi (zagalna teorіya) - Oparіn VM

Oparіn VM

Über 60 Fіnansi (Zagalna teorіya) Navch. posіbnik. -. 2-n Art, Ext. i pererob. - K:. KNEU, 2002. - 240 p.

ISBN 966-574-285-Hss

In der Lehre posіbniku visvіtleno teoretichnі Ambush fіnansіv: їh sutnіst, funktsії i Yak Rolle sukupnostі obmіnno-rozpodіlnih i pererozpodіlnih vіdnosin, fіnansovі modelі, fіnansova polіtika die mehanіzm fіnansovy. Gekennzeichnet für vnutrіshnіm zmіstom i organіzatsіynoyu Strukturen fіnansova System, das її skladovі - Scope i Lanka fіnansovih vіdnosin, fіnansovі organi die іnstitutsії. Navedenі Schemen organіzatsії fіnansovoї dіyalnostі auf Haut rіvnі ekonomіchnoї System ist das groshovі fließt sub'єktіv fіnansovih vіdnosin.

Für studentіv ekonomіchnih spetsіalnostey vischih zakladіv osvіti.

ZMІST


PEREDMOVA
NEOBHІDNІST, SUTNІST die ich ROLLE FІNANSІV
1.1. Neobhіdnіst dass sutnіst fіnansіv
1.2. Modelі fіnansovih vіdnosin in suspіlstvі
1.3. Ich Funktsії Rolle fіnansіv
FІNANSOVA SYSTEM
2.1. Strukturelle Budova dass Ambush funktsіonuvannya fіnansovoї sistemi
2.2. Priznachennya i spetsifіchnі unsere Kugeln finden , die fіnansovoї sistemi lanok
2.3. Upravlіnnya fіnansovoyu System
FІNANSOVA POLІTIKA TA MEHANІZM ЇЇ REALІZATSІЇ
3.1. Sutnіst, skladovі i tipi fіnansovoї polіtiki
3.2. Fіnansovy mehanіzm
3.3. Organіzatsіyno-pravovezabezpechennya fіnansovoї polіtiki
3.3.1. Fіnansove Recht
3.3.2. Fіnansove planuvannya
3.3.3. Organіzatsіya zdіysnennya fіnansovoї polіtiki
3.3.4. Fіnansovy Steuer
FІNANSI von Unternehmen
4.1. Fіnansovі vіdnosini sub'єktіv gospodaryuvannya dass organіzatsіya їh fіnansovoї dіyalnostі
4.2. Metodi organіzatsії fіnansovoї dіyalnostі von Unternehmen
4.3. Fіnansovі Ressourcen von Unternehmen , die Dzherela їh formuvannya
4.4. Formuvannya fіnansovih rezultatіv sub'єktіv gospodaryuvannya
strahuvannya
5.1. Organіzatsіya strahuvannya, die die Versicherung potokіv verfügen
5.2. Der Zweig, die Form i Vidi strahuvannya.Strahovy rinok
DERZHAVNІ FІNANSI
6.1. Sutnіst Reigning i fіnansіv Lager, organіzatsіya fіnansovoї dіyalnostі Kräfte
6.2. Budget - System
6.2.1. Sutnіst, priznachennya , dass die Struktur der Haushaltsbefugnisse
6.2.2. Haushalt ustrіy i Haushaltssystem
6.2.3. Haushaltssystem i in dem Prozess Budget Ukraїnі
6.3. podatkovih System
6.3.1. Sutnіst i Vidi podatkіv
6.3.2. Fundamentals pobudovi podatkovoї System ist die organіzatsіya opodatkuvannya
6.3.3. Podatkovih System der Ukraine
6.4. Zagalnoderzhavnі Fondi tsіlovogo priznachennya
6.5. Der regierende Darlehen i Reigning Borg
MІZHNARODNІ FІNANSI
7.1. Skladovі Lanka , die groshovі fließt mіzhnarodnih fіnansіv
7.2. Mіzhnarodnі fіnansovі vіdnosini sie Währungs rinok
7.3. Fіnansi mіzhnarodnih organіzatsіy
7.4. Mіzhnarodnі fіnansovі іnstitutsії
FІNANSOVY rinok
8.1. Skladovі Elemente , die groshovі fließt fіnansovogo Marktanalyse
8.2. Kredit rinok
8.3. Rinok tsіnnih paperіv
Literatur