This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Fіnansi von Unternehmen - Poddєrogіn AM

Autor: AM Podderogіn, L. D. Buryak, GG Wir, AM Pavlіkovsky, OV Pavlovska, V. 3. Potіy, AP Kulіsh, O. Tereschtschenko, N. P. Shulga, S. A. Bulgakova
Fіnansi der Unternehmen: Pіdruchnik / Kerіvnik Autor. zählen. i Sciences. Ed. prof. AM Poddєrogіn. 3-view tє., Pererob. dass zusätzliche. - K:. KNEU, 2000. - 460, іl .. ISBN 966-574-010-5

Pіdruchnik pіdgotovleno vіdpovіdno zum Aufwärmen von normativnoї navchalnoї distsiplіni "Fіnansi von Unternehmen", Yak Die th pіdpriєmnitstva bakalavrіv für Wirtschaft pіdgotovki Lehrplans aktiviert. In Nyoma visvіtleno sutnіst i fіnansіv Firmenprofil von Unternehmen, Firmenprofil rozrahunkіv i kredituvannya von Unternehmen, formuvannya i rozpodіl pributku, opodatkuvannya von Unternehmen, Werwolf Firmenprofil koshtіv i fіnansuvannya vіdtvorennya hauptsächlich fondіv, fіnansove planuvannya, Methodik analіzu fіnansovogo wird, fіnansovoї sanatsії von Unternehmen zu halten. Von dritten vidannі vrahovano zmіni in zakonodavstvі: Yak auf podatkovih so i іnshih Macht fіnansovoї dіyalnostі schodo. Für studentіv, aspіrantіv, vikladachіv, praktisch pratsіvnikіv in sferі fіnansіv, bіznesmenіv. BBK 65,290 bis 93


ZMІST


Start
ROZDІL 1 Grundlagen der Unternehmen FІNANSІV
1.1. SUTNІST die ich FUNKTSІЇ FІNANSІV von Unternehmen
1.2. GROSHOVІ Fund TA FІNANSOVІ Ressourcen
1.3. Basics ORGANІZATSІЇ FІNANSІV von Unternehmen
1.4. FІNANSOVA DІYALNІST TA ZMІST FІNANSOVOЇ Roboter
1.5. ZMІST TA ZAVDANNYA UPRAVLІNNYA FІNANSAMI von Unternehmen
KONTROLNІ Leistung an die ich ROZDІLU
2. ROZDІL GROSHOVІ ROZRAHUNKI von Unternehmen
2.1. ROZRAHUNKOVІ J KASOVІ OPERATSІЇ
2.1.1. SUTNІST Penny ROZRAHUNKІV von Unternehmen
2.1.2. BEZGOTІVKOVІ J GOTІVKOVІ ROZRAHUNKI
2.1.3. Tragen KASOVIH OPERATSІY
2.1.4. VIDI BANKІVSKIH RAHUNKІV von I ORDER ЇH VІDKRITTYA
2.2. FORMS BEZGOTІVKOVIH ROZRAHUNKІV
2.2.1. PRINCIPLES ORGANІZATSІЇ ROZRAHUNKІV
2.2.2. ROZRAHUNKI PLATІZHNIMI DORUCHENNYAMI
2.2.3. ROZRAHUNKI PLATІZHNIMI VIMOGAMI-DORUCHENNYAMI
2.2.4. ROZRAHUNKI KONTROLLEN
2.2.5. ROZRAHUNKI Akkreditiv
2.2.6. Promissory FORM ROZRAHUNKІV
2.3. ROZRAHUNKOVO-PLATІZHNA DISTSIPLІNA TA ЇЇ vpliv ON FІNANSOVO-GOSPODARSKU DІYALNІST von Unternehmen
Tests ROZDІLU 2
ROZDІL Z. GROSHOVІ nadhodzhennya von Unternehmen
3.1. Eigenschaften von I LAGER Penny NADHODZHEN von Unternehmen
3.2. Gewinne (VIRUCHKA) od REALІZATSІЇ PRODUKTSІЇ, ROBІT Hotel
3.3. Einkommen od FІNANSOVO-ІNVESTITSІYNOЇ TA ІNSHOЇ DІYALNOSTІ
3.4. GROSS formuvannya von I Nettoergebnis
KONTROLNІ Mahlzeiten bis ROZDІLU W
4. ROZDІL formuvannya die ich ROZPODІL PRIBUTKU
4.1. Formuvannya PRIBUTKU PІDPRIЄMSTVA
4.1.1. Prybutok Yak RESULT FІNANSOVO-GOSPODARSKOЇ DІYALNOSTІ PІDPRIЄMSTVA
4.1.2. Formuvannya PRIBUTKU PІDPRIЄMSTVA
4.1.3. Prybutok od REALІZATSІЇ PRODUKTSІЇ TA Yogo formuvannya
4.1.4. Verfahren rozrahunku PRIBUTKU od REALІZATSІЇ PRODUKTSІЇ
4.1.5. Methoden der I SUTNІST OBCHISLENNYA RENTABELNOSTІ
4.2. ROZPODІL die ich vikoristannya PRIBUTKU
4.2.1. ROZPODІL PRIBUTKU PІDPRIЄMSTVA
4.2.2. Vikoristannya PURE PRIBUTKU
Test vor ROZDІLU 4
5. ROZDІL OPODATKUVANNYA von Unternehmen
5.1. SUTNІST OPODATKUVANNYA von Unternehmen I podatkovih SYSTEM
5.1.1. SUTNІST PODATKІV die ich ЇH FUNKTSІЇ
5.1.2. SYSTEM OPODATKUVANNYA von Unternehmen TA ЇЇ Formation In UKRAЇNІ
5.2. OPODATKUVANNYA PRIBUTKU von Unternehmen
5.2.1. Werden OPODATKUVANNYA PRIBUTKU
5.2.2. Chinny ORDER OPODATKUVANNYA PRIBUTKU
5.3. PLATEZHІ für Ressourcen
5.3.1. Zahlung für das Land
5.3.2. FІKSOVANY SІLSKOGOSPODARSKY Podatok
5.3.3. Podatok ІZ VLASNIKІV Transport ZASOBІV
5.3.4. Podatok ON NERUHOME Main (NERUHOMІST)
5.4. NEPRYAMІ podatki, SSMSC SPLACHUYUT PІDPRIЄMSTVA
5.4.1. Vpliv indirekt PODATKІV ON FІNANSOVO-GOSPODARSKU DІYALNІST von Unternehmen
5.4.2. MITO
5.4.3. Verbrauch ZBІR
5.4.4. Podatok ON Dodanim VARTІST
5.5. Zborov von I TSІLOVІ VІDRAHUVANNYA, SSMSC SPLACHUYUT PІDPRIЄMSTVA
5.6. MІSTSEVІ podatki die ich Zborov
5.7. OPODATKUVANNYA SUB'ЄKTІV SMALL PІDPRIЄMNITSTVA
Test vor ROZDІLU 5
6. ROZDІL OBOROTNІ Costa TA ЇH ORGANІZATSІYA ON PІDPRIЄMSTVІ
6.1. SUTNІST die Basis I ORGANІZATSІЇ zirkulierenden KOSHTІV
6.1.1. SUTNІST, LAGER der I - Struktur der aktuellen KOSHTІV
6.1.2. KLASIFІKATSІYA die I PRINCIPLES ORGANІZATSІЇ zirkulierende KOSHTІV
6.2. Viznachennya erfordern einen Werwolf Costa
6.2.1. Das Verfahren von I NEOBHІDNІST viznachennya erfordern einen Werwolf Costa
6.2.2. NORMUVANNYA zirkulierende KOSHTІV FÜR stvorennya VIROBNICHIH ZAPASІV
6.2.3. NORMUVANNYA zirkulierenden KOSHTІV haben Unvollständigkeit VIROBNITSTVІ die ich VITRATAH MAYBUTNІH PERІODІV
6.2.4. NORMUVANNYA zirkulierende KOSHTІV FÜR stvorennya ZAPASІV GOTOVOЇ PRODUKTSІЇ
6.2.5. ROZRAHUNOK Standards für Arbeits KOSHTІV EKONOMІCHNIM METHODE
6.3. Jerel formuvannya zirkulierende KOSHTІV
6.3.1. VLASNІ Jerel formuvannya zirkulierende KOSHTІV
6.3.2. Vikoristannya BANKІVSKIH KREDITІV FÜR formuvannya zirkulierende KOSHTІV
6.3.3. ZALUCHENNYA KOSHTІV ІNSHIH SUB'ЄKTІV GOSPODARYUVANNYA
6.4. WERDEN POKAZNIKI die ich vikoristannya zirkulierende KOSHTІV
6.4.1. POKAZNIKI BECOME Vlasna KOSHTІV zirkulierende
6.4.2. POKAZNIKI vikoristannya zirkulierenden KOSHTІV die ich Shlyakhov PRISKORENNYA ЇH OBERTANNYA
6.4.3. Vpliv ROZMІSCHENNYA zirkulierende KOSHTІV FІNANSOVY BY STAN PІDPRIЄMSTVA
Test vor ROZDІLU 6
7. KREDITUVANNYA von Unternehmen ROZDІL
7.1. NEOBHІDNІST TA SUTNІST KREDITUVANNYA von Unternehmen
7.1.1. Schaltung KOSHTІV von Unternehmen TA NEOBHІDNІST ZALUCHENNYA KREDITІV
7.1.2. KLASIFІKATSІYA KREDITІV scho NADAYUTSYA PІDPRIЄMSTVAM
7.2. BANKІVSKE KREDITUVANNYA von Unternehmen
7.2.1. VIDI BANKІVSKOGO Krediteigenschaften TA ЇH
7.2.2. Köpfe dieser Reihenfolge OTRIMANNYA BANKІVSKOGO DARLEHENS
7.2.3. Rückzahlung BANKІVSKOGO KREDIT PІDPRIЄMSTVOM
7.3. NEBANKІVSKE KREDITUVANNYA von Unternehmen
7.3.1. KOMERTSІYNE KREDITUVANNYA von Unternehmen
7.3.2. LІZINGOVE KREDITUVANNYA von Unternehmen
7.3.3. Der regierende KREDITUVANNYA von Unternehmen
7.3.4. KREDITUVANNYA von Unternehmen für rakhunok KOSHTІV MІZHNARODNIH FІNANSOVO CREDIT ІNSTITUTІV
Test vor ROZDІLU 7
ROZDІL 8. FІNANSOVE zabezpechennya VІDTVORENNYA hauptsächlich ZASOBІV
8.1. SUTNІST hauptsächlich ZASOBІV TA ЇH VІDTVORENNYA
8.2. POKAZNIKI geworden , dass EFEKTIVNOSTІ vikoristannya hauptsächlich ZASOBІV
8.3. Instal lment I Abschreibungen vor allem ZASOBІV
8.4. SUTNІST die ich LAGER KAPІTALNIH VKLADEN
8.5. Jerel von I ORDER FІNANSUVANNYA KAPІTALNIH VKLADEN
8.6. FІNANSUVANNYA Reparatur von festen ZASOBІV
Test vor ROZDІLU 8
ROZDІL 9. OTSІNKA FІNANSOVOGO WERDEN PІDPRIЄMSTVA
9.1. OTSІNKA FІNANSOVOGO WERDEN PІDPRIЄMSTVA, її NEOBHІDNІST Werte von I
9.2. ІNFORMATSІYNE zabezpechennya OTSІNKI WERDEN FІNANSOVOGO von Unternehmen
9.3. POKAZNIKI FІNANSOVOGO WERDEN PІDPRIЄMSTVA
9.4. OTSІNKA LІKVІDNOSTІ TA PLATOSPROMOZHNOSTІ PІDPRIЄMSTVA
9.5. OTSІNKA FІNANSOVOЇ STІYKOSTІ PІDPRIЄMSTVA
9.6. Komplexe OTSІNKA FІNANSOVOGO WERDEN PІDPRIЄMSTVA
Test vor ROZDІLU 9
ROZDІL 10. FІNANSOVE PLANUVANNYA ON PІDPRIЄMSTVAH
10.1. FІNANSOVA STRATEGІYA von Unternehmen
10.2. ZMІST, ZAVDANNYA TA Method FІNANSOVOGO PLANUVANNYA
10.3. ZMІST FІNANSOVOGO PLAN dieser Reihenfolge Yogo SKLADANNYA
10.4. ZMІST die I - Werte FІNANSOVOGO BETRIEBSPLAN
Test vor ROZDІLU10
11. ROZDІL FІNANSOVA SANATSІYA TA von Unternehmen BANKRUTSTVO
11.1. FІNANSOVA SANATSІYA PІDPRIЄMSTVA, ЇЇ EKONOMІCHNY ZMІST der des ORDER
11.1.1. FІNANSOVA Creasy ON PІDPRIЄMSTVІ Symptome TA Faktoren Shcho ЇЇ SPRICHINYAYUT
11.1.2. Ekonomichna SUTNІST SANATSІЇ von Unternehmen
11.1.3. MANAGEMENT FІNANSOVOЇ SANATSІЇ PІDPRIЄMSTVA
11.1.4. VIPADKI, wenn PRIYMAЄTSYA RІSHENNYA PRO FІNANSOVU SANATSІYU von Unternehmen
11.1.5. KLASICHNA MODEL FІNANSOVOЇ SANATSІЇ
11.2. SANATSІYNY AUDIT
11.2.1. PLAN SANATSІЇ
11.2.2. SUTNІST SANATSІYNOGO AUDIT TA Etap Yogo Conducting
11.2.3. ANALІZ VIROBNICHO-GOSPODARSKOЇ DІYALNOSTІ PІDPRIЄMSTVA scho wohnt in KRIZІ
11.2.4. AUDIT SCOPE FІNANSOVOЇ PІDPRIЄMSTVA
11.2.5. SITUATSІYA PІDPRIЄMSTVA auf dem Markt FAKTORІV virobnitstva TA ZBUTU GOTOVOЇ PRODUKTSІЇ
11.2.6. ANALІZ GRÜNDE Creasy TA stark von I Slabko MІSTS ON PІDPRIЄMSTVІ
11.2.7. ACT AUDITORSKOЇ PEREVІRKI
11.3. FІNANSOVІ Jerel SANATSІЇ von Unternehmen
11.3.1. FORMS FІNANSOVOЇ SANATSІЇ
11.3.2. VNUTRІSHNІ Jerel FІNANSOVOЇ SANATSІЇ
11.3.3. SANATSІYA Balance. ZMENSHENNYA gesetzlicher FUND PІDPRIЄMSTVA
11.3.4. SANATSІYA ІZ ZALUCHENNYAM KOSHTІV VLASNIKІV PІDPRIЄMSTVA
11.3.5. Alternativ SANATSІYA
11.3.6. DESTINY KREDITORІV haben FІNANSOVOMU OZDOROVLENNІ BORZHNIKA
11.3.7. FІNANSOVA DESTINY Personal SANATSІЇ PІDPRIЄMSTVA
11.3.8. Der regierende FІNANSOVA PІDTRIMKA SANATSІЇ von Unternehmen
11.4. EKONOMІKO-PRAVOVІ Aspekte SANATSІЇ TA BANKRUTSTVA von Unternehmen
11.4.1. DOARBІTRAZHNE VREGULYUVANNYA gospodarskih SPORІV
11.4.2. ARBІTRAZHNE VREGULYUVANNYA gospodarskih SPORІV
11.4.3. NEOBHІDNІST, FUNKTSІЇ TA ZAVDANNYA ІNSTITUTU BANKRUTSTVA von Unternehmen
11.4.4. ORDER angekündigt PІDPRIЄMSTVA BANKRUTOM
11.4.5. ZADOVOLENNYA PRETENZІY KREDITORІV
11.4.6. FІNANSOVA SANATSІYA UHVALU ARBІTRAZHNOGO vor Gericht
11.4.7. Welten Länder
11.4.8. SANATSІYA Shlyakhov REORGANІZATSІЇ (RESTRUKTURIZATSІЇ)
11.4.9. PRIHOVANE, FІKTIVNE TA ZUMISNE BANKRUTSTVO
Test vor ROZDІLU 11
Literatur