This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Ekonomika pіdpriєmstva - Makarovska TP

ÖKONOMIE VON PIPERNITION

Makarovska T.P., Bondar N.M.

M15 Ekonomіka pіdpriєmstva: Navch. posib für Gestüt. Vishch für immer klopfen - K .: IAPM, 2003. - 304 S.: il. - Бібліогр.: С. 293-297. ISBN 966-608-264-0

In der Lehre proponovanomu posіbniku rozglyadayutsya dіyalnіst Suchasnyj pіdpriєmstva Yak sub'єkta rinkovih vіdnosin, Yogo zabezpechennya Ressource, dass die Infrastruktur organіzatsіya virobnichogo Prozess- und takozh osnovnі fіnansovo-ekonomіchnі Ergebnis dіyalnostі in kontekstі Suchasnyj zakonodavstva schodo strukturnoї perebudovi, suchasnoї іnnovatsіynoї dass іnvestitsіynoї polіtiki, Staats regulyuvannya Economy .

Für Studenten verschiedener Schulen, Studenten, Studenten, Studenten und Praktiker sind sie besorgt über die Probleme des Virenmanagements und -trainings.

BBK 65.29ya73ZMIST


VSTU
Rozdil 1. PІDPRIMENIE IM NEUHEITSSYSTEM DER REGIERUNG
1.1. Organisationen yak sub'єkt gospodjuvannya
Butt Aufgaben
Zavdannya für Selbstroboter
1.2. Management des Unternehmens
Zavdannya für Selbstroboter
Rozdil 2. ÖFFENTLICHE RESSOURCEN
2.1. Mitarbeiter
Butt Aufgaben
Zavdannya für Selbstroboter
2.2. Grundlagen und Virobnitsi
Butt Aufgaben
Zavdannya für Selbstroboter
2.3. Turnaround podpubiєstva
Butt Aufgaben
Zavdannya für Selbstroboter
2.4. Nicht materielle Ressourcen und Vermögenswerte
Zavdannya für Selbstroboter
Rozdil 3. ORGANISATION VON DІYALNOSTI PEDDPRIMENTY
3.1. Investitionen des Unternehmens
Butt Aufgaben
Zavdannya für Selbstroboter
3.2. Innovationsprozess
Zavdannya für Selbstroboter
3.3. Organisatorisches virobnitstva
Butt Aufgaben
Zavdannya für Selbstroboter
3.4. Infrastruktur des Unternehmens
Zavdannya für Selbstroboter
3,5. Regulierung, Prognose und Planung von Aktivitäten
Zavdannya für Selbstroboter
3.6. Marketing-Aktion Yakst-Produkte
Butt Aufgaben
Zavdannya für Selbstroboter
Rozdil 4. GRUNDLEGENDE ERGEBNISSE PERSÖNLICHER NOTFALL
4.1. Produktiv, motivierend und zahlend
Butt Aufgaben
Zavdannya für Selbstroboter
4.2. Vitrati über virobnitstvo. Produktzusammenarbeit
Butt Aufgaben
Zavdannya für Selbstroboter
4.3. Produktpreise: Einstellung und Regulierung
Butt Aufgaben
Zavdannya für Selbstroboter
4.4. Finanzielle und wirtschaftliche Ergebnisse und Wirksamkeit des persönlichen Geschäfts
Butt Aufgaben
Zavdannya für Selbstroboter
4,5. Konkurs Umstrukturierung. Sanaciya
Zavdannya für Selbstroboter
LISTE VON VIKORISTANO TA EMPFOHLENE LITERATUREN