This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Ekonomika pіdpriєmstva - Makarovska TP

ÖKONOMIE DER PIPERNITION

Makarovska T.P., Bondar N.M.

M15 Ekonomіka pіdpriєmstva: Navch. posib für Gestüt vishch. für immer klopfen - K .: IAPM, 2003. - 304 Seiten: il. - Бібліогр .: с. 293-297. ISBN 966-608-264-0

In der Lehre proponovanomu posіbniku rozglyadayutsya dіyalnіst Suchasnyj pіdpriєmstva Yak sub'єkta rinkovih vіdnosin, Yogo zabezpechennya Ressource, dass die Infrastruktur organіzatsіya virobnichogo Prozess- und takozh osnovnі fіnansovo-ekonomіchnі Ergebnis dіyalnostі in kontekstі Suchasnyj zakonodavstva schodo strukturnoї perebudovi, suchasnoї іnnovatsіynoї dass іnvestitsіynoї polіtiki, Staats regulyuvannya Economy .

Für Schüler verschiedener Schulen, Schüler, Schüler, Studenten und Praktiker sind sie mit Management- und Managementproblemen beschäftigt.

BBK 65.29ya73ZMIST


VSTU
Rozdil 1. PRIMENIE IM NOVELNESS-SYSTEM DER REGIERUNG
1.1. Organisationen yak sub'єkt gospodaryuvannya
Hintern Aufgaben
Zavdannya für samostіyno ї Roboter
1.2. Verwaltungsgesellschaft
Zavdannya für samostіyno ї Roboter
Rozdil 2. RESSOURCEN VON PІDPRIUMSTVA
2.1. Mitarbeiter
Hintern Aufgaben
Zavdannya für samostіyno ї Roboter
2.2. Grundlagen und virobnitsi pozhnostnosti
Hintern Aufgaben
Zavdannya für samostіyno ї Roboter
2.3. Turnaround des Unternehmens
Hintern Aufgaben
Zavdannya für samostіyno ї Roboter
2.4. Immaterielle Ressourcen und Vermögenswerte
Zavdannya für samostіyno ї Roboter
Rozdil 3. ORGANISATION VON DІYALNOSTI PІDPRIMSTVA
3.1. Beteiligungen der Gesellschaft
Hintern Aufgaben
Zavdannya für samostіyno ї Roboter
3.2. Innovationsprozess
Zavdannya für samostіyno ї Roboter
3.3. Organisatorische Virobnitstva
Hintern Aufgaben
Zavdannya für samostіyno ї Roboter
3.4. Infrastruktur des Unternehmens
Zavdannya für samostіyno ї Roboter
3.5. Regulierung, Prognose und Planung der Aktivitäten von Unternehmen
Zavdannya für samostіyno ї Roboter
3.6. Marketing-Aktion. Yakst produkte
Hintern Aufgaben
Zavdannya für samostіyno ї Roboter
Rozdil 4. GRUNDLEGENDE ERGEBNISSE DER PERSÖNLICHEN NOTFÄLLE
4.1. Produktivität, Motivation und Bezahlung
Hintern Aufgaben
Zavdannya für samostіyno ї Roboter
4.2. Vitrati auf virobnitstvo. Produktabholung
Hintern Aufgaben
Zavdannya für samostіyno ї Roboter
4.3. Produktpreisgestaltung: Installation und Regulierung
Hintern Aufgaben
Zavdannya für samostіyno ї Roboter
4.4. Finanzielle und wirtschaftliche Ergebnisse und Wirksamkeit des persönlichen Geschäfts
Hintern Aufgaben
Zavdannya für samostіyno ї Roboter
4.5. Insolvenz. Restrukturierung. Sanaciya
Zavdannya für samostіyno ї Roboter
LISTE VON VIKORISTANO TA EMPFOHLENE LITERATUREN