This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Fundamentals Rezeptionisten pratsі - Curb LP

Curb L. P.

Durch 36 Fundamentals Rezeptionisten pratsі. Navch Methode. posіbnik für Selbst. vivch. discitis. - K:. KNEU, 2001. - 252 p.

ISBN 966-574-288-4

Posіbnik mіstit programa Rate metodichnі Preis nicht auf die vivchennya kozhnoї Rate angegeben praktichnі zavdannya i Plagne semіnarskih nehmen, zapitannya auf die Steuerung von Wissen, das Thema referatіv Liste rekomendovanoї lіteraturi.

Priznacheny für samostіynogo vivchennya Studenten pratsі die Grundlagen Rezeptionisten.

BBK 65247


ZMІST


Start
1. programa DISTSIPLІNI "Fundamentals Rezeptionisten PRATSІ"
1.1. ROZPODІL Die Lehrstunde THEMEN FÜR DISTSIPLІNI
1.2. ZMІST DISTSIPLІNI VON THEMEN
Betreff 1.Virobniche seredovische i Yogo vpliv auf Lyudin. Betreff i zavdannya Kurs „Grundlagen Rezeptionisten pratsі“
Thema 2: Minds auf pratsі virobnitstvі, їh klasifіkatsіya i normuvannya
3. Gegenstand Virobnichі shkіdlivostі, Methoden Zahist Person von od їh negativer vplivu
Thema 4. Analіz i profіlaktika profzahvoryuvan die virobnichogo Verletzung
Betreff 5. Grund tehnіki BEZPEKA
Betrifft 6. Rechts Normative i regulyuvannya Rezeptionisten pratsі
Betreff 7. Reigning upravlіnnya Rezeptionisten pratsі in Ukraїnі
Thema 8. Organіzatsіya Rezeptionisten pratsі auf virobnitstvі
Betrifft 9.Ekonomіchnі Aspekte Rezeptionisten pratsі
1.3. ZMІST SAMOSTІYNOЇ Roboter Studenten über DISTSIPLІNOYU
1.4. SEMІNARSKІ TA PRAKTICHNІ ZANYATTYA
Zanyattya 1. Virobniche seredovische dass Yogo auf Lyudin vpliv.
2. Zanyattya Analіz i profіlaktika profzahvoryuvan die Verletzung virobnichogo
Zanyattya 3. Reigning upravlіnnya Rezeptionisten pratsі dass organіzatsіya Rezeptionisten auf virobnitstvі pratsі.
4. Zanyattya Ekonomіchnі Aspekte Rezeptionisten pratsі.
1.5. Referatіv Thema des Kurses „Grundlagen Rezeptionisten pratsі“
1.6. ZAVDANNYA die ich ZAPITANNYA für Zeile TA PІDSUMKOVOGO KONTROLLE
1.7. ORDER von I ZASOBI Einfädeln TA PІDSUMKOVOGO KONTROLLE
Literaturhinweise
I. Zakonodavchі dass INSHI normativnі akti Über den Schutz pratsі
II. Mіzhgaluzevі normativnі akti
III. Mіzhderzhavnі Normensystem BEZPEKA pratsі
IV. Derzhavnі Standardisierung der Ukraine Bezpeka pratsі
V. Dovіdkova Literatur
BLOCK Die Lehre-methodische zabezpechennya Kurs „Grundlagen Rezeptionisten PRATSІ
Tema1. Virobniche seredovische i Yogo vpliv auf Lyudin. Betreff i zavdannya Kurs „Grundlagen Rezeptionisten pratsі“
1.1. Gladden Metodichnі auf diese vivchennya
1.2. Termіnologіchny Vokabular
1.3. Navchalnі zavdannya
1.4. Kontrolnі zapitannya
Thema 2: Minds auf pratsі virobnitstvі, їh klasifіkatsіya i normuvannya
2.1. Gladden Metodichnі auf diese vivchennya
2.2. Termіnologіchny Vokabular klyuchovih verstehen
2.3. Navchalnі zavdannya
2.4. Kontrolnі zapitannya i zavdannya
3. Gegenstand Virobnichі shkіdlivostі, Methoden Zahist od їh negativ vplivu
3.1. Gladden Metodichnі auf diese vivchennya
3.2. Termіnologіchny Vokabular
3.3. Navchalnі zavdannya
3.4. Kontrolnі zapitannya
Thema 4. Analіz i profіlaktika profzahvoryuvan die virobnichogo Verletzung
4.1. Gladden Metodichnі auf diese vivchennya
4.2. Termіnologіchny Vokabular
4.3. Navchalnі zavdannya
4.4. Kontrolnі zapitannya
Betreff 5. Grund tehnіki BEZPEKA
5.1. Gladden Metodichnі auf diese vivchennya
5.2. Termіnologіchny Vokabular
5.3. Navchalnі zavdannya
5.4. Kontrolnі zapitannya
Betrifft 6. Rechts Normative i regulyuvannya Rezeptionisten pratsі
6.1. Metodichnі Preis nicht auf diese vivchennya angegeben
6.2. Termіnologіchny Vokabular
6.3. Navchalnі zavdannya
6.4. Kontrolnі zapitannya
Betreff 7. Reigning upravlіnnya Rezeptionisten pratsі in Ukraїnі
7.1. Metodichnі Preis nicht auf diese vivchennya angegeben
7.2. Termіnologіchny Vokabular
7.3. Navchalnі zavdannya
7.4. Kontrolnі zapitannya
Thema 8. Organіzatsіya Rezeptionisten pratsі auf virobnitstvі
8.1. Gladden Metodichnі auf diese vivchennya
8.2. Termіnologіchny Vokabular
8.3. Navchalnі zavdannya
8.4. Kontrolnі zapitannya
Betreff 9. Ekonomіchnі Aspekte Rezeptionisten pratsі
9.1. Gladden Metodichnі auf diese vivchennya
9.2. Termіnologіchny Vokabular
9.3. Navchalnі zavdannya
9.4. Kontrolnі zapitannya
3. Rozdіl zastosuvannya Komp'yuterniy METODІV
Dodatki
Dodatok 1 KRITERІЇ OTSІNKI ELEMENTІV DRAIN PRATSІ
Dodatok 2. MAP BRAIN PRATSІ
3. Dodatok KRITERІЇ Wasserableitungs OTSІNKI PRATSІ
Dodatok 4. Verfahren für atestatsії robochem mіsts für Minds pratsі
Dodatok 6 Pokazniki die pratsі Köpfe kriterії
Dodatok 7. Pokazniki faktorіv virobnichogo seredovischa, vazhkostі i napruzhenostі Arbeitsprozeß
Dodatok 8. Gesetz über neschasny vipadok
9. Dodatok Form № 1-PV (Köpfen pratsі)