This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Fіnansi - Romanenko OR, Gärtner SJ

Fіnansi. Navch Methode. posіb. Selbst. vivch. distsiplіni. - 2-n Ansicht pererob .. i hinzuzufügen. / O. R. Romanenko, S. Ya. Ogorodnik, MS Zyazyun AA Austerlitz. - K:. KNEU, 2003. - 387 p.

ISBN 966-574-510-7

In posіbniku vikladenі der Lehre-metodichnі materіali, neobhіdnі für samostіynogo vivchennya distsiplіni "Fіnansi" - Typische programa Rate rozgornutі metodichnі Preis nicht angegeben s diejenigen kozhnoї, semіnarskih zu nehmen plant, zavdannya für samostіynoї Roboter studentіv, Themen Begriff i der Steuer robіt іz methodisch vkazіvkami schodo їh vikonannya , termіnologіchny Vokabular, empfohlene Literatur. Krіm von vmіscheno perelіk rіznih vidіv Die Lehre robіt, SSMSC zobov'yazany vikonati Student pid Stunde Venue von Inline-Kontrolle, modulnі zavdannya, zmіst ekzamenatsіynih Macht, die kriterії їh otsіnyuvannya.

BBK 65261ZMІST


Start
1. ARTEN COURSE PROGRAMME
2. Die Lehre-methodische zabezpechennya
2.1. Metodichnі Gladden vivchennya zu bewerten
1. Gegenstand SUTNІST FІNANSІV, ЇH FUNKTSІЇ die I ROLLE
2. Gegenstand FІNANSOVA SYSTEM
3. Gegenstand FІNANSOVA POLІTIKA die ich FІNANSOVY MEHANІZM
Thema 4. FІNANSI gospodarskih SUB'ЄKTІV
Thema 5. DERZHAVNІ FІNANSI
6. Gegenstand des I podatki podatkovih SYSTEMS
Thema 7. BUDGET I Haushaltssystem
Thema 8. Erträge von I VIDATKI Reigning BUDGET
Betreff 9. MІSTSEVІ FІNANSI
Gegenstand 10. DERZHAVNІ TSІLOVІ Fund
Gegenstand 11. Reigning Kredit von I Reigning BORG
Gegenstand 12. strahuvannya die I VERSICHERUNG rinok
Gegenstand 13. FІNANSOVY rinok
Gegenstand 14. MІZHNARODNІ FІNANSI
2.2. Termіnologіchny Vokabular
2.3. Plagne semіnarskih nehmen
2.4. Zapitannya für perevіrki Wissen des Kurses
3. ZAVDANNYA FÜR SAMOSTІYNOЇ Roboter STUDENTІV
3.1. Catering für diskusіy
3.2. Themen referatіv
3.3. Pіdgotovka mіnі-lektsіy von Problematische Macht
3.4. Skladannya Komplex (ABO tematichnee) fіnansovogo krosvordu
3.5. Skladannya tematichnost testіv
4. THEMA ESP TA ROBІT Steuerung der I METODICHNІ Preis nicht angegeben schodo ЇH vikonannya
4.1. Die Themen der Begriff robіt
4.2. Preis nicht Metodichnі von kursovoї Roboter schriftlich festgelegt
4.3. Die Themen der Steuer robіtі metodichnі Preis nicht angegeben schodo їh vikonannya
5. Die in-line Kontrolle des Wissens von I PІDSUMKOVY STUDENTІV
5.1. Organіzatsіya Streamsteuerung (für studentіv dennoї vechіrnoї Formen navchannya i)
5.2. Stromversorgung für die Überwachung in-line
5.3. Das Verfahren für die Durchführung der einsemestrigen otsіnyuvannya Wissen studentіv іspitіv kriterії
5.4. Catering für bis pіdgotovki іspitu
Literaturhinweise