This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.

Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. М. Радзієвська, Б. С. Стеценко. — К.: КНЕУ, 2002. — 88 с.

ISBN 966–574–333–3

Навчально-методичний посібник містить типову програму курсу «Фінанси зарубіжних корпорацій», методичні рекомендації до вивчення дис­ципліни, плани семінарських і практичних занять із завданнями, короткий термінологічний словник. Самостійно виявити рівень засвоєння знань допоможуть питання для самоперевірки. Також подано критерії оцінювання знань студентів з дисципліни.

Для студентів-бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 6104 «Фінанси», також буде корисним аспірантам і науковцям, котрі опановують фінанси акціонерних товариств.ЗМІСТ


Передмова
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ«ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ»
ТИПОВА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Сутність, функції та управління фінансами зарубіжних корпорацій
Тема 2. Корпорація як суб’єкт права
Тема 3. Вартість капіталу корпорації
Тема 4. Структура капіталу корпорації
Тема 5. Бюджетування капітальних вкладень
Тема 6. Оборотний капітал корпорації
Тема 7. Корпорація на фінансовому ринку
Тема 8. Рух грошових потоків корпорації та оподаткування
Тема 9. Фінансова звітність корпорації
Тема 10. Аналіз фінансової звітності корпорації
Тема 11. Фінансове планування
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ» У ПРОЦЕСІ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ