This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Ціни та цінова політика - Тормоса Ю.Г.

Ціни та цінова політика

Tormoza Yu. G.

Т 60 Ціни та цінова політика : Начч . Positiv. - К.: КНЕУ, 2001. - 122 mit.

ISBN 966-574-249-9

Auf posobnika vikladenі teorichichnі ta tekhnichnі poslozhnya formovannya tsіn na vnutrishnomu ta zovnіshnomu rinkah, visivitleni prinimnye metodi rinkovogo tsinotvorennnya ti pitan zakonotlenia tsinovoy strategii pіdpriemstva і soderzhivnoi tsinovoy polity. Bedeutung der Achtung ist an Probleme beigefügt analizu beszbitkostysti yogo praktischen zastosuvannya mitformatsivnі tsin.

Für Studenten mit wirtschaftlichen Spezialitäten für diejenigen, die in der Vergangenheit sind, werden Hypothekendarlehen, Geldbußen und Darlehen nicht bezahlt.ZMIST