This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

</s>іни та цінова політика - Тормоса Ю.Г.

ціни та цінова політика

Tormoza Yu.

Т 60 Ціни ті цінова політика : Начч . posіbnik. - К.: КНЕУ, 2001. - 122 mit.

ISBN 966-574-249-9

Bei posobniku vikladenі teorichichnі ta tekhnichnі poslozhnya formovannya tsіn na vnutrishnomu ta zovnishhnomu rinkov, visivitleni prinimnyi metodi rinkovogo tsinotvorrennya ti pitan zakonotlenia tsinovoy strategii pіdpriemstva і soderzhivnosti tsіnovo polity. Die Bedeutung des Respekts ist den Problemen analizu beszbitkostysti yogo praktisch zastosuvannya mit formatsivnі tsin beigefügt.

Für Studenten von wirtschaftlichen Spezialitäten für diejenigen, die in der Vergangenheit sind, Hypothekendarlehen, Kreditkarten, Darlehen, etc.ZMIST