This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Гроші та кредит - Савлук М.І.

ПЕРЕДМОВА

Шановні читачі!

Розбудова в Україні ринкової економіки висунула на передній край економічної науки та практики дослідження і вивчення сутності та механізмів функціонування категорій "гроші" та "кредит". На їх використанні грунтується більшість інструментів ринкового господарювання: ціноутворення, розрахунково-платіжні відносини, банківська діяльність, системи економічного стимулювання, комерційний розрахунок, інвестиційна діяльність, фондовий і валютний ринки, страхування тощо. З урахуванням закономірностей функціонування грошей і грошового ринку, банків, банківської системи формується економічна політика держави взагалі і грошово-кредитна політика центрального банку зокрема, здійснюється державне регулювання всіх сфер економічного життя суспільства.

У зв'язку з цим вивчення дисципліни "Гроші та кредит" є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Особливо важливу роль ця дисципліна відіграє в підготовці фахівців з банківської справи, фінансів, страхування, бухгалтерського обліку та аудиту, на яких переважно і розрахований цей підручник. Він забезпечує науково-теоретичну і методологічну основу для формування системи знань з конкретно-прикладних дисциплін за кожною з названих спеціальностей.

Підручник, що пропонується Вашій увазі, докорінно відрізняється від підручника під такою ж назвою, виданого за участі наших авторів у 1992 р. видавництвом "Либідь".

По-перше, Україна вже майже 10 років розбудовує економіку ринкового типу, набула значного досвіду використання грошей і кредиту в надто складних умовах перехідної економіки, пережила небачену за мирних умов гіперінфляцію, розбудувала в основному інфраструктуру власних банківської, грошової і валютної систем, сформувала в загальних рисах грошовий, фондовий та валютний ринки тощо. У авторів з'явилися широкі можливості для перевірки теоретичних положень на практичному досвіді та фактичних матеріалах своєї країни, чого не було при написанні підручника 1992 р.

По-друге, докорінно змінилася типова програма дисципліни "Гроші та кредит", значно посилилася її теоретико-методоло-гічна спрямованість, у зв'язку з чим у цьому підручнику з'явилися нові розділи, деякі - вилучені, а ті, що залишилися, суттєво перероблені.

По-третє, за цей час істотно активізувалася українська наукова думка у сфері грошей, кредиту, банківської справи, з'явилися численні публікації з цих питань вітчизняних учених (статей у журналах і наукових збірниках, монографій, навчальних посібників та підручників), а також опубліковано чимало перекладних фундаментальних праць зарубіжних авторів. Це дало можливість нам значно уточнити та поглибити свої позиції з багатьох спірних питань, істотно підвищити дискусійність викладу найбільш складних тем курсу.

По-четверте, за ці роки помітно поліпшилася підготовка студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації, зокрема з макроеконо-міки та економічної теорії, зі спеціальних дисциплін, що дало підстави авторам значно поглибити та ускладнити виклад усіх розділів курсу, зосередити основну увагу на його теоретичних та методологічних аспектах і менше уваги приділяти практично-прикладним питанням, щоб уникнути дублювання.

Авторами окремих розділів підручника є: М. І. Савлук - керівник авторського колективу (передмова, розділи 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 7, 8.2, 8.3, 9.1, 9.3, 10); А. М. Мороз (розділ 12); М. Ф. Пуховкіна (розділ 11); /. М. Лазепко (розділи 8.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6); /. В. Шамова (розділи 4.2, 6.3, 6.6, 6.7, 13.1, 13.2, 13.5);/ В. Токмакова (розділи 13.3, 13.4).

Автори будуть вдячні всім читачам підручника за зауваження та пропозиції з приводу його змісту, структури та оформлення. Свої відгуки та зауваження просимо надсилати на адресу: м. Київ-03113, вул. Дегтярівська, 49 "Г", Українська фінансово-банківська школа, проф. Савлуку М. І.