This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

Таблиця 4.20

 

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ПОЗИКИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ)

за_____________________200__ р.

 

Коди

Форма № 4-3 км.1 за ДКУД

 

Установа ____________________________________ за ЄДРПОУ

 

Територія ____________________________________ за КОАТУУ

 

Галузь (вид діяльності) _________________________ за ЗКГНГ

 

Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів

 

Код та назва програмної класифікації видатків державних бюджетів

 

Періодичність: річна____________________________

 

Одиниця виміру: гривня____________________________

 

 

Показники

КЕК

Код рядка

Затверджено кошторисом на рік

Залишок коштів на початок року

Перераховано залишок

Надійшло коштів за звітний період

Курсова різниця

Касові видатки

Фактичні видатки

Залишок коштів на кінець звітного періоду

іноземна валюта

грн

іноземна валюта

грн

іноземна валюта

грн

грн

іноземна валюта

грн

іноземна валюта

грн

іноземна валюта

грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Видатки — всього

х

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, державні програми

1170

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _____________________ 200__ р.

М.п.

У графах «Залишок на початок року» та «Залишок на кінець звітного періоду» форми № 4-3 кд та № 4-3 км залишки грошових коштів проставляються з розподілом за кодами економічної класифікації видатків (крім випадків безпосереднього зарахування інших доходів спеціального фонду на рахунки розпорядників бюджетних коштів). Загальна сума повинна відповідати залишкам за даними виписок зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків) на відповідні дати.

У графі «Перераховано залишок» відображається сума коштів відповідного джерела надходжень спеціального фонду минулого звітного року, що була відповідно до чинного законодавства України перерахована у звітному році і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень поточ-ного року (перерахована до бюджету; повернена установі, що надала ці кошти, тощо).

У графі «Нараховано доходів» відображається сума доходу, нарахованого за окремими видами діяльності установи. Ця графа введена лише у формах № 4-1 кд «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами» та № 4-1 км «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами». У графі бюджетні установи відображають суми перерахованих 50 % отриманої плати за оренду майна як зменшення доходів.

У графі «Надійшло коштів» відображається сума за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду, що надійшла на спеціальний реєстраційний (поточний) рахунок бюджетної установи у звітному році мінус суми коштів, що повернені фізичним і юридичним особам та/або перераховані підвідомчій установі або установі вищого рівня.

У зазначеній графі форми № 4-1 кд бюджетними установами відображаються суми перерахувань 50 % від отриманої плати за оренду майна відповідно до пункту 27 статті 2 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» як зменшення доходів.

У графі «Касові видатки — всього» відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків). У формах № 4-1 кд, № 4-1 км, № 4-2 кд та № 4-2 км у цій графі також відображаються суми, проведені за операціями в натуральній формі та іноземній валюті. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків, проведених у поточному році.

У графі «Касові видатки — у тому числі направлено на погашення заборгованості загального фонду» форм № 4-1 кд та № 4-1 км відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету, які були проведені на виконання ст. 64 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік».

У графі «Фактичні видатки — усього» відображаються фактичні видатки бюджетної установи за звітний рік у розрізі кодів економічної класифікації видатків, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою заробітною платою, стипендіями тощо.

Фактичні видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків, якщо вони були віднесені на фактичні видатки звітного періоду.

У графі «Фактичні видатки — у тому числі проведені за видатками загального фонду» форм № 4-1 кд та № 4-1 км відображається сума фактичних видатків спеціального фонду, які були проведені на виконання ст. 64 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік».

На суму коштів, які були перераховані зі спеціального фонду бюджету в минулому році і повертаються у спеціальний фонд відповідного бюджету на відповідний спеціальний реєстраційний

рахунок, уносяться зміни до кошторисів. Зміни вносяться у разі необхідності збільшення видатків спеціального фонду бюджету внаслідок перевищення надходжень до цього фонду з урахуванням

залишків бюджетних коштів на початок поточного бюджетного періоду, не використаних у попередньому бюджетному періоді порівняно з надходженнями, врахованими в бюджеті на відповідний рік.

Розпорядник бюджетних коштів спрямовує такі кошти насамперед на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі відсутності такої заборгованості, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

  • 50 % коштів — на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;
  • 50 % коштів — на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

Якщо в поточному бюджетному періоді не передбачені бюд-жетні асигнування за відповідним джерелом надходжень у спеціальному фонді бюджету, то кошти, перераховані зі спеціального фонду бюджету в попередньому бюджетному періоді, у разі їх повернення невикористаними, зараховуються до загального фонду бюджету (код доходів 24060300 «Інші надходження») з дня набуття чинності Законом «Про Державний бюджет України» на поточний рік.

У графі «Залишок на кінець звітного періоду» наводяться залишки грошових коштів.

При перерахуванні коштів спеціального фонду (крім залишків коштів на початок року) установою нижчого рівня установі вищого, рівня, або навпаки, ці кошти установа, що перераховує їх, відображає як зменшення доходів у звіті форми № 4-1 кд або № 4-1 км.

Установою-отримувачем коштів вони відображаються як надходження доходів та використання згідно з кошторисом за формою № 4-1 кд або № 4-1 км.

Кожна бюджетна установа складає та подає у складі річного фінансового звіту тільки ті звіти за формами № 4 кд та № 4 км про кошти спеціального фонду за відповідними джерелами надходжень, які має установа.

Форми № 4-3 кд.1 і № 4-3 км.1 «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)» складаються установами, які отримують кошти міжнародних фінансових організацій для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України.

Заповнення окремих граф звітів цих форм здійснюється за таким порядком.

У графі 4 «Затверджено кошторисом на рік» проставляється сума планового асигнування, затверджена кошторисом. Якщо протягом звітного року до кошторису були внесені зміни, то в графі «Затверджено кошторисом на рік» проставляється сума уточненого асигнування.

У графі 5 «Залишок коштів на початок року — іноземна валюта» записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок звітного року в іноземній валюті.

У графі 6 «Залишок коштів на початок року — грн» записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок звітного року в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на початок року.

У графі 7 «Перераховано залишок — іноземна валюта» відображається сума коштів минулого року в іноземній валюті, що була перерахована у звітному році і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року.

У графі 8 «Перераховано залишок — грн» відображається сума коштів минулого року в іноземній валюті, перерахованій в національну валюту за курсом Національного банку України, що була перерахована у звітному році й не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року.

У графі 9 «Надійшло коштів за звітний період — іноземна валюта» відображається сума коштів, отриманих в іноземній валюті.

У графі 10 «Надійшло коштів за звітний період — грн» відображається сума коштів, отриманих в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на дату здійснення операції.

У графі 11 «Курсова різниця — грн» наводиться сума курсової різниці, що утворилася при оцінці однакової кількості одиниць іноземної валюти в національну при різних валютних курсах.

У графі 12 «Касові видатки — іноземна валюта» відображається сума касових видатків бюджетної установи, проведених в іноземній валюті шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами операцій.

У графі 13 «Касові видатки — грн» наводиться сума касових видатків у розрізі кодів економічної класифікації видатків, проведених в іноземній валюті шляхом перерахування коштів з поточного рахунку, перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на дату здійснення операції.

У графі 14 «Фактичні видатки — іноземна валюта» наводиться сума фактичних видатків бюджетної установи, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами і проведені в іноземній валюті.

У графі 15 «Фактичні видатки — грн» відображається сума фактичних видатків (дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами), проведених в іноземній валюті, перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на дату здійснення операції.

У графі 16 «Залишок коштів на кінець звітного періоду — іноземна валюта» записується сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного року в іноземній валюті.