This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Fіnansi (Teorіya dass vіtchiznyana Praxis) - Kirilenko OP

LBC 65.26ya73 K 43 UDC 336 (075.8)

O.P.Kirilenko. Fіnansi (Teorіya dass vіtchiznyana Praxis): Navch. posіbnik. - Ternopil: Ekonomichna Dumka, 2000.- p.

Die Lehre posіbnik rozrahovany auf studentіv vischih der Lehre zakladіv, SSMSC vivchayut Kurs "Fіnansi" abo "Teorіya fіnansіv". In Nyoma rozglyadayutsya sutnіst i funktsії fіnansіv, їh Rolle in ekonomіchnomu i sotsіalnomu zhittі suspіlstva, Lager fіnansovoї Systeme der Ukraine, zavdannya dass osnovnі zB suchasnoї fіnansovoї polіtiki, Probleme її realіzatsії für Relief fіnansovogo mehanіzmu. Okremі rozdіli prisvyachenі viyasnennyu Besonders organіzatsії fіnansіv sub'єktіv gospodaryuvannya, BUDGET SET, Gromadska organіzatsіy die fondіv dobrochinnih. In skladі die charakteristische byudzhetnіy sistemі Reigning fіnansіv, Reigning Ukraine Budget, die Budgets sistemі opodatkuvannya mіstsevim, i tsіlovim Mittel staatlich geförderte Darlehen Reigning.

Іl. 7. Tabelle. 12. Bіblіogr. 50 Titel.

Autor: Olga Kirilenko Pavlіvna, PhD. EKON. Wissenschaften, Professor der National Academy Ternopіlskoї Gospodarstwa

Rezensent:

Rіppa SP, zavіduvach vіddіlu Naukovo-doslіdnogo Zentrum von Problemen opodatkuvannya podatkovoї Academy Staatsdienst der Ukraine, Doktor. EKON. Sciences.

Flіssak AA, der upravlіnnya Kopf ekonomіchnogo Chef Patron oblderzhadmіnіstratsії Ternopіlskoї oblastі, PhD. EKON. Sciences, Associate Professor.

Vіdpovіdalny für Key-Infrastruktur: Yuriy S.І., Doktor. EKON. Wissenschaften, Professor der National Academy Ternopіlskoї Gospodarstwa.

© O.P.Kirilenko 2000


ZMІST