This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.

Пам’ять ... Психограма професії

Пам’ять — система складних психічних процесів, за допомогою яких людина нагромаджує і зберігає у свідомості інформацію та відтворює її залежно від потреби.

Парабіоз — особливий стан стійкого збудження в певній ділянці збудливої тканини, який змінює її провідність і виявляється як гальмування.

Побічна функціональна система — реакції працівника на подразники, не пов’язані безпосередньо з трудовим процесом.

Потреба — внутрішній стан фізіологічного або психологічного відчуття людиною нестачі чогось важливого для її життєдіяльності.

Почуття — стійке, узагальнене ставлення людини до об’єктів.

Працездатність — здатність організму людини витримувати навантаження (м’язові, нервові, енергетичні, інформаційні) в процесі праці; здатність клітин, тканин і органів до психофізіологічної дії.

Праця — свідома, доцільна діяльність людини, спрямована на виробництво матеріальних і духовних благ, надання послуг.

Предмет фізіології і психології праці — закономірності динаміки фізіологічних і психічних функцій людини в процесі праці.

Предмет ергономіки— об’єктивні закономірності проектування трудової діяльності на основі погодження характеристик машини і навколишнього середовища з характеристиками людини.

Предмет інженерної психології— об’єктивні закономірності процесів інформаційної взаємодії людини і техніки з метою використання їх у практиці проектування, створення і експлуатації системи «людина — техніка».

Предметно-дієвий аспект праці— система рухів і дій працівника, спрямована на предмет праці з метою перетворення його на продукт праці.

Професійна орієнтація — система державних заходів, спрямована на допомогу особі у виборі професії або виду діяльності.

Професійна переорієнтація— об’єктивно обумовлений і особистісно усвідомлений процес переходу від однієї професійно-трудо­вої діяльності до іншої з врахуванням набутого професійного досвіду, віку, стану здоров’я, психофізіологічних особливостей, а також соціально-економічних інтересів особи.

Професійна інформація— ознайомлення людей з існуючими можливостями реалізації професійної діяльності.

Професійна консультація— система психолого-педагогічного ви­вчення особистості з метою надання їй допомоги у виборі професії, яка відповідала б її здібностям та інтересам і сприяла подальшому вдосконаленню.

Професійний відбір— система засобів прогностичної оцінки взаємовідповідності людини і професії на основі порівняння вимог професії з психодіагностичними даними людини.

Професійна придатність— наявність у людини психофізіологічних і психологічних властивостей, які відповідають конкретній професії і забезпечують достатню ефективність праці за цією професією.

Професійна майстерність— творче використання робітником трудових навичок і вмінь.

Професія — рід трудової діяльності, який є джерелом засобів існування і вимагає певних знань, навичок і умінь, набутих у відповідних за профілем навчальних закладах.

Професіограма— спеціальна карта, що містить розгорнутий перелік умов і характеристик трудової діяльності з конкретної професії, її окремих вимог і професійно важливих якостей, якими повинен володіти працівник.

Професіографія — наука, яка описує професії і спеціальності з погляду вимог до людини.

Професійна адаптація — досконале оволодіння вибраною професією або спеціальністю, що виявляється в стабільному виконанні норм, високій якості, точності і надійності роботи, творчій активності працівника.

Професійна працездатність — максимальна ефективність діяльності людини при такому рівні функціональної мобілізації, яка не викликає перенапруження організму.

Професійне навчання — процес управління діяльністю людини з оволодін­ня знаннями, трудовими навичками і вміннями, розвитку про­фесійних здібностей і особистості кваліфікованого робітника.

Психіка — суб’єктивне відображення об’єктивного світу.

Психічні процеси — різні форми динамічного, цілісного відображення об’єктивної дійсності.

Психічні стани — цілісна характеристика особистості, що відображає її порівняно тривалі душевні переживання і виявляється в підвищеному або зниженому рівні психічної діяльності.

Психічні властивості особистості — сталі якості людини, які зумовлюють її поведінку і результативність діяльності.

Психічне перенасичення— емоційне психофізіологічне напруження, яке виникає у працівника на фоні вкрай негативного ставлення до монотонної роботи і виявляється в намаганні припинити її.

Психодіагностика — галузь психологічної науки, яка розробляє методи виявлення і вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості.

Психологічний аспект праці— психічні процеси та психологічні фактори, які спонукають, програмують, регулюють трудову активність працівника та виконання завдання згідно з метою праці.

Психологічний профіль особистості— графічне зображення розвитку психофізіологічних і психологічних властивостей, а також професійних здібностей людини.

Психологічний профіль професії— графічне зображення психофізіологічних і психологічних характеристик професії.

Психограма професії — перелік вимог професії до психіки людини та необхідних здібностей.