This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Zovnіshnoekonomіchna polіtika - Tempel VO

VO Tempel, YA Bovtruk

ZOVNІSHNOEKONOMІCHNA POLІTIKA

Zovnіshnoekonomіchna polіtika: Navch. posіb. - K:. AIDP, 2002. - 264 S.: іl.. - Bіblіogr: p.. 257-260.

ISBN 966-608-180-6

In posіbniku vikladeno sutnіst, zmіst, Struktur tsіlі, natsіonalnu Makro i osnovnі Vidi zovnіshnoekonomіchnoї polіtiki. Besonders uwagi pridіleno obgruntuvannyu svіtosistemnoї teorії zovnіshnoekonomіchnoї polіtiki th analіzu zovnіshnotorgovelnoї polіtiki. Zwei ostannі rozdіli prisvyachenі zovnіshnoekonomіchnіy polіtitsі Ukraine.

Für studentіv vischih der Lehre zakladіv und takozh fahіvtsіv, SSMSC vivchayut teorіyu mіzhnarodnih organіzatsіy i mіzhnarodnih vіdnosin.

BBK 65.328ya73ZMІST


Start
Rozdіl 1. PONYATTYA ZOVNІSHNOEKONOMІCHNOЇ - POLІTIKI
1.1. Sutnіst i unsere zovnіshnoekonomіchnoї polіtiki finden
1.2. SVIT ZOVNІSHNOEKONOMІCHNOЇ POLІTIKI
1.2.1. Vzaєmozv'yazok svitu polіtichnogo i svitu Zep
1.2.2. Analіz napryamkіv Prozess formuvannya i Zep realіzatsії
1.2.3. Nove osvoєnnya svitu Zep
1.2.4. Betreff Zep
1.3. SVІTOSISTEMNA TEORІYA ZOVNІSHNOEKONOMІCHNOЇ POLІTIKI: KLYUCHOVІ Akzent, die Grundlage der I VNUTRІSHNІY VERORDNUNG
1.3.1. Ekonomіka i polіtika
1.3.2. Teorії ekonomіchnoї polіtiki
Kritik R. Lucas
Vibіr dovgostrokovoї polіtiki in demokratichnіy sistemі
1.3.3. Svіtosistemna teorіya Zep: vnutrіshnіy Verordnung
Kontrolnі Macht
Rozdіl 2. SYSTEM VERORDNUNG ZOVNІSHNOEKONOMІCHNOЇ POLІTIKI: klyuchovі Akzent orієntiri i mіzhnarodnі vіdnosini
2.1. KLYUCHOVІ Akzent I ORІЄNTIRI Zep
2.2. PROCESS formuvannya die ich ZDІYSNENNYA ZOVNІSHNOEKONOMІCHNOЇ POLІTIKI haben KONTEKSTІ MІZHNARODNIH VІDNOSIN
2.2.1. Schodo sutnostі Zep Kräfte
2.3. Struktur des Systems von I MІZHDERZHAVNIH VІDNOSIN CHARACTER її VPLIVU
2.3.1. Osoblivostі Systemstruktur mіzhnarodnih vіdnosin
2.3.2. Zovnіshnoekonomіchna polіtika i kriterії Systemstruktur mіzhnarodnih vіdnosin
2.4. FUNKTSІONUVANNYA ZOVNІSHNOEKONOMІCHNOЇ POLІTIKI In SISTEMІ MІZHDERZHAVNIH VІDNOSIN
2.4.1. Grundgesetze funktsіonuvannya Zep in sistemі mіzhderzhavnih vіdnosin
2.4.2. Ponyattya "spіvvіdnoshennya Kräfte"
2.5. OSOBLIVOSTІ VZAЄMODІЇ MІZHNARODNIH EKONOMІCHNIH VІDNOSIN die ich ZOVNІSHNOEKONOMІCHNOЇ POLІTIKI
Kontrolnі Macht
3. ZOVNІSHNOEKONOMІCHNA POLІTIKA: tsіley Baum NATIONAL Makromodell - metodologіchny іnstrumentarіy
3.1. TREE TSІLEY
3.2. NATIONAL Makro Zep: Struktur I STRATEGІCHNE OPERUVANNYA
3.2.1. Struktur Zep
3.2.2. Vіdobrazhennya in modelі Zep zovnіshnoekonomіchnih zv'yazkіv
3.3. METODOLOGІCHNY ІNSTRUMENTARІY Zep
3.3.1. Rozvitok metodologіchnogo іnstrumentarіyu
3.3.2. Systemische analіz Zep
3.4. Zwei Haupt PІDHODI die ich NAPRYAMKI DOSLІDZHENNYA SUCHASNOЇ Zep
Kontrolnі Macht
4. Kredit-Cent POLІTIKA Yak Hallen I ZASІB ZOVNІSHNOEKONOMІCHNOЇ - POLІTIKI
4.1. ZOVNІSHNOEKONOMІCHNA SUTNІST
4.2. PEREDUMOVI Geld ANALІZU Prozess formuvannya die I ZDІYSNENNYA ZOVNІSHNOEKONOMІCHNOЇ POLІTIKI
4.3. KІLKІSNІ obmezhennya KREDIT
4.4. ZMІNI OBOV'YAZKOVIH MІNІMALNIH REZERVІV
4.5. OPERATSІЇ ON VІDKRITOMU Rink
4.6. Probleme zastosuvannya Penny und Kredit ІNSTRUMENTІV Zep
Kontrolnі Macht
5. ROZDІL Geld POLІTIKA Yak Lager I ІNSTRUMENT Zep
5.1. ZAGALNY MEHANІZM WÄHRUNG REGULYUVANNYA
5.2. SYSTEM "PLAVAYUCHOGO" Course UC ІNSTRUMENT Zep
5.3. SYSTEM FІKSOVANOGO KURS
Kontrolnі Macht
6. Rozdіl Suchasnyj ZOVNІSHNOEKONOMІCHNA POLІTIKA: ROLLE DVO- TA BAGATOSTORONNІH DOGOVORІV das ich Land und takozh GATT / COT
6.1. DVOSTORONNІ TORGOVІ Vertrag von I landet UC TRADING POLІTICHNІ Minds ft ZASOBI ZOVNІSHNOEKONOMІCHNOЇ POLІTIKI
6.2. DIE ALLGEMEINEN Länder W TARIFІV die ich TORGІVLІ. SVІTOVA ORGANІZATSІYA TORGІVLІ (GATT / COT) TA її ROLLE FORMUVANNІ Wir SUCHASNOЇ ZOVNІSHNOEKONOMІCHNOЇ POLІTIKI
6.2.1. Gründe stvorennya GATT i її organіzatsіyna Struktur
6.2.2. Bagatostoronnі torgovі Verhandlungen in Furchen "Tokіyskogo round"
6.2.3. "Urugvaysky round" peregovorіv GATT. Svіtova organіzatsіya torgіvlі
Kontrolnі Macht
7. Mitnija-TARIFNІ ZASOBI ZOVNІSHNOEKONOMІCHNOЇ - POLІTIKI
7.1. Die Rolle des I VIDI Mitnija Tarifs ZASOBІV ZOVNІSHNOEKONOMІCHNOЇ POLІTIKI
7.1.1. Zep Rolle zasobіv
7.1.2. Widi Mitnija zborіv
7.1.3. Mitnі Tarife
7.2. Mitnija VARTІST Waren
7.3. Krajina POHODZHENNYA Waren
7.4. OSOBLIVOSTІ SUCHASNOЇ Mitnija-TARIFNOЇ POLІTIKI
Kontrolnі Macht
Rozdіl 8. NETARIFNІ ZASOBI ZOVNІSHNOEKONOMІCHNOЇ POLІTIKI
8.1. KІLKІSNІ obmezhennya ІMPORTU die ich eksportu
8.2. Sunset PRIHOVANOGO PROTEKTSІONІZMU die ich ЇH ROLLE REGULYUVANNІ Wir MІZHNARODNOЇ TORGІVLІ
8.2.1. Ich Podatki podatkovih polіtika
8.2.2. Standards i vimogi, Rezeptionisten pov'yazanі von Gesundheitsschutz, promislovіstyu i tehnіkoyu BEZPEKA
8.2.3. Zovnіshnotorgovelne dіlovodstvo
8.3. HANDEL UND METHODEN POLІTICHNІ ROZSHIRENNYA eksportu TOVARІV
Kontrolnі Macht
9.NOVA Rozdіl ZOVNІSHNOEKONOMІCHNA POLІTIKA UKRAINY
9.1. Revolution J PERSPECTIVE Zep UKRAINY
9.2. ZOVNІSHNOTORGOVA POLІTIKA
Tabelle 9.4. Іmport tovarіv für diese Ware GROUP regіonami
Torgіvelnі vіdnosini von Rosієyu dass kraїnami ЄS
9.3. ІNVESTITSІYNA POLІTIKA
Kontrolnі Macht
Rozdіl 10. MІZHNARODNІ WÄHRUNGS FІNANSOVІ ORGANІZATSІЇ die ich ZOVNІSHNOEKONOMІCHNA POLІTIKA UKRAINY
10.1. DIE ROLLE DER WÄHRUNGS UND MІZHNARODNIH FІNANSOVIH ORGANІZATSІY
10.2. MІZHNARODNІ WÄHRUNGS FІNANSOVІ ORGANІZATSІЇ die I UKRAINE
LIST VIKORISTANOЇ TA REKOMENDOVANOЇ LІTERATURI