This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Budget-subattische Politik - Kutsenko TF

Kutsenko TF

Zu 95 Budget-Subattic Policy: Nav.-Methode. Posobnik für die samost. Vivch Dis. - К.: КНЕУ, 2002. - 256 mit.

ISBN 966-574-419-4

In protsesі pіdgotovki danogo posіbnika Bulo vikoristano navchalnі, monografіchnі die Vidanov Macht Budget perіodichnі die provіdnih vіtchiznyanih podatkіv die Wissenschaftler ekonomіstіv zarubіzhnih, zdіysneno Synthese novіtnіh doslіdzhen іz tsієї Probleme und takozh vikoristano metodichnі rekomendatsії NDEІ Mіnіsterstva Wirtschaft der Ukraine "Prognozuvannya i rozrobka Programme" Методичні матеріали Кабінету Міністрів України "Die Ordnung von rozraunku otvagu mizhbyudzhetnikh transfertiv va normativv vidrahuvan vіd zagalnosoderzhnyh podatkiv i zborіv na 2001 rіk" ta Інші матеріали.

Für Studenten von wirtschaftlich vyshachnyh navchalnih Hypothek und Fakultät.

BBK 65.261

© T.F. Kutsenko, 2002

ІSBN 966-574-419-4 © KNEU, 2002ZMIST