This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Fіnansi (teoretichnі Basis) - Grіdchіna MV

Kiew 2004

F59 Fіnansi (teoretichnі Basis): Pіdruchnik / MV Grіdchіna, V. B. Zahozhay, LL Osіpchuk die іn;. Pid-Coeur i tion der Wissenschaften. Ed. MV Grіdchіnoї, V. B. Zahozhaya. - 2-n Ansicht vipra .. i Sonderprüfungen. - K:. AIDP, 2004. - 312 S.: іl.. - Bіblіogr: p.. 299-303.

In proponovanomu pіdruchniku ​​vikladeno Fundamentals teorії fіnansіv verhängte Struktur th harakternі osoblivostі fіnansovoї sistemi Kraina, osnovnі zB fіnansovoї polіtiki und takozh kontseptualnі pіdhodi formuvannya zu souveränen Budget Minds rinkovoї Wirtschaft. Rozglyanuto skladovі fіnansovoї Systeme - derzhavnі fіnansi, fіnansi von Unternehmen, strahuvannya, fіnansi Bevölkerung. Besonders uwagi pridіleno fіnansovomu Rinku Yak mehanіzmu efektivnosti rozpodіlu th pererozpodіlu fіnansovih resursіv. Anzeige der Rolle rіznih vidіv fіnansovogo Kontrolle in zabezpechennі funktsіonuvannya fіnansovoї System.

Für studentіv ekonomіchnih spetsіalnostey vischih zakladіv osvіti.

BBK 65.261ya73ZMІST


Start
Rozdіl 1. Grundlage teorії fіnansіv
1.1. Fіnansi i їh Lage in sistemі suspіlnih vіdnosin
1.2. Die Struktur der zweiten charakteristischen zagalna fіnansovoї sistemi
1.3. Fіnansova polіtika
1.4. Kontseptualnі pіdhodi formuvannya zu souveränen Budget Minds rinkovoї Economy
2. Rozdіl Derzhavnі fіnansi
2.1. Haushaltssystem i auf Haushaltsprozess
2.2. Einkommen i vidatki Budget
2.3. Derzhavnі tsіlovі Fondi
2.4. Die regierende Darlehen
2.5. Der regierende Borg i upravlіnnya ihn
3. Basis Rozdіl funktsіonuvannya fіnansіv von Unternehmen (SET, organіzatsіy)
3.1. Sutnіst i Lager fіnansіv von Unternehmen (SET, organіzatsіy)
3.2. Fіnansovі Ressourcen pіdpriєmstva i Dzherela їh formuvannya
3.3. Fundamentals formuvannya i vikoristannya pributku von Unternehmen
3.4. Fіnansove planuvannya
4. Rozdіl strahuvannya Yak Besonders yelement fіnansovoї sistemi
4.1. Ekonomichna sutnіst INSURANCE vіdnosin
4.2. Riziki scho nehmen bis strahuvannya
4.3. Versicherungsformular organіzatsії fondіv i Vidi strahuvannya
4.4. Spіvstrahuvannya i Rückversicherung
4.5. Fіnansovі fließt der Versicherungsmarktanalyse
5. Rozdіl Fіnansi Bevölkerung
5.1. Ich Dzherela Struktur fіnansіv domogospodarstv
5.2. Іnvestitsіyna dіyalnіst Bevölkerung
6. Rozdіl Fіnansovy rinok
6.1. Ich Sutnіst Struktur fіnansovogo Marktanalyse
6.2. Sub'єkti fіnansovogo Marktanalyse
6.3. Іnstrumenti fіnansovogo Marktanalyse
6.4. Infrastruktur fіnansovogo Marktanalyse
6.5. Fіnansovі poseredniki i їh funktsії
6.6. Der regierende regulyuvannya fіnansovogo Marktanalyse
7. Fіnansovy Steuer Rozdіl
7.1. Sutnіst i Vidi fіnansovogo Kontrolle
7.2. Der regierende fіnansovy Kontrolle
7.3. Auditorsky Steuer
7.4. Vnutrіshnogospodarsky Steuer
Rozdіl 8. Mіzhnarodnі fіnansovі vіdnosini
8.1. Fіnansіv Rolle in rozvitku mіzhnarodnih zv'yazkіv
8.2. Groshovі fließt von sferі mіzhnarodnih fіnansіv
8.3. I Wechselkurs
8.4. Währungssystem der Ukraine
Liste vikoristanoї dass rekomendovanoї lіteraturi