This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Fundamentals upravlіnnya Personal - Tempel VO

VO Tempel, AP Bovtruk

Die Lehre-methodische posіbnik

H89 Fundamentals upravlіnnya Personal. Navch Methode. posіb. - K:. AIDP, 2001. - 112 p: іl.. - Bіblіogr: p.. 109.

ISBN 966-608-086-9

In proponovanomu der Lehre-methodische posіbniku rozglyadayutsya problemi organіzatsії die modelі її, zasobi upravlіnnya, Grundlagen kadrovoї polіtiki, das Prinzip, dass stilі upravlіnnya, Power-Management-Techniken, die Personal- und takozh termіni, modelі th tehnologії upravlіnnya Personal rozvitku.

Für studentіv-bakalavrіv zaochnoї die Formen nachannya vischih zakladіv osvіti, vikladachіv i menedzherіv distantsіynoї.

BBK 65.050.2ya73

© VO Tempel, AP Bovtruk 2001 © Mіzhregіonalna Akademіya ISBN 966-608-086-9 upravlіnnya Personal (AIDP), 2001ZMІST